Me­di­a­ti­on

Als jul­lie een con­flict heb­ben, is het pret­tig als jul­lie dit zelf op kun­nen los­sen. Soms zijn de emo­ties zo hoog­op­ge­lo­pen dat je dit niet meer zon­der hulp kan. Als je wel sa­men tot een op­los­sing wil ko­men, is me­di­a­ti­on wel­licht een aan­trek­ke­lij­ke op­tie.

Steeds meer men­sen ma­ken ge­bruik van me­di­a­ti­on. Dit heeft ver­schil­len­de re­de­nen. Een con­flict kan niet al­tijd op­ge­lost wor­den met pro­ce­de­ren. Soms is het ech­te con­flict na­me­lijk niet (al­leen) ju­ri­disch, maar bij­voor­beeld ook emo­ti­o­neel. Bo­ven­dien kost pro­ce­de­ren veel geld, ener­gie, tijd en blijft het on­voor­spel­baar wat een rech­ter zal be­slis­sen. Bij me­di­a­ti­on blij­ven par­tij­en zelf de baas over het con­flict en de op­los­sing. In plaats van het con­flict uit te vech­ten in de recht­bank, kun­nen jul­lie via me­di­a­ti­on sa­men op zoek gaan naar een op­los­sing die voor jul­lie al­le­bei goed werkt.

Voor­de­len me­di­a­ti­on

Een van de voor­de­len is dat per­so­nen die door mid­del van me­di­a­ti­on hun con­flict heb­ben op­ge­lost vaak **meer te­vre­den** zijn met de uit­komst en de ge­maak­te af­spra­ken vaak **duur­za­mer** zijn. Vaak zien we dat **de re­la­tie tus­sen de men­sen ver­be­tert**, om­dat zij tij­dens me­di­a­ti­on be­ge­leid wor­den in de com­mu­ni­ca­tie. Er ont­staat vaak **meer be­grip** voor de el­kaar. Ui­ter­aard kun­nen er ook an­de­re voor­de­len ge­noemd wor­den; bij­voor­beeld dat me­di­a­ti­on vaak **snel­ler** is dan een pro­ce­du­re bij de rech­ter en dat me­di­a­ti­on **goed­ko­per** is.

Wat is me­di­a­ti­on?

Me­di­a­ti­on is een vorm van be­mid­de­ling. Tij­dens me­di­a­ti­on pro­be­ren jul­lie on­der be­ge­lei­ding van een me­di­a­tor een con­flict op te los­sen, of een con­flict te voor­ko­men. Dit ge­beurt tij­dens zo­ge­naam­de me­di­a­ti­on­ge­sprek­ken. De me­di­a­tor be­ge­leidt de com­mu­ni­ca­tie en on­der­han­de­lin­gen tus­sen jul­lie om zo sa­men tot een voor jul­lie bei­den zo goed mo­ge­lijk re­sul­taat te ko­men.

Wan­neer is me­di­a­ti­on mo­ge­lijk?

Bij de mees­te con­flic­ten kan er een me­di­a­ti­on­tra­ject ge­start wor­den. Hier is wel voor no­dig dat jul­lie al­le­bei mee wil­len doen aan me­di­a­ti­on. Me­di­a­ton is na­me­lijk vrij­wil­lig en kan niet wor­den af­ge­dwon­gen. Me­di­a­ti­on wordt met name veel ge­bruikt bij echt­schei­din­gen, maar ook bij an­de­re fa­mi­lie­con­flic­ten, ar­beids­con­flic­ten, in het straf­recht en soms zelfs voor­dat er een con­flict is (bij­voor­beeld om goe­de af­spra­ken te ma­ken over de toe­komst) kan me­di­a­ti­on een goe­de op­tie zijn. Mocht je wil­len we­ten of er me­di­a­ti­on in­ge­zet kan wor­den bij jouw con­flict, dan kan je al­tijd vrij­blij­vend con­tact op­ne­men met ons kan­toor.

Kan me­di­a­ti­on ook als een van de par­tij­en erg boos/ver­drie­tig is?

Ja, mits die­ge­ne er wel voor open staat om me­di­a­ti­on te star­ten. Emo­ties ho­ren bij men­sen. De emo­ties (bij­voor­beeld boos­heid, ver­driet, on­macht en on­ze­ker­heid) wor­den ge­hoord, ge­zien en be­noemd door de me­di­a­tor. Hier­door zit dit min­der in de weg bij het vin­den van een op­los­sing en ma­ken het over­leg min­der be­la­den. Dus ook als een van bei­den nog boos of ver­drie­tig is, is me­di­a­ti­on een goe­de ma­nier om het con­flict op te los­sen. Voor­af­gaand aan de ge­sprek­ken wor­den af­spra­ken ge­maakt over de wij­ze waar­op de me­di­a­ti­on wel vei­lig en op een ma­nier waar­bij ie­der zich pret­tig voelt, kan plaats­vin­den.

Waar vin­den de me­di­a­ti­on­ge­sprek­ken plaats? Kan dit ook on­li­ne?

Bij voor­keur vin­den de me­di­a­ti­on­ge­sprek­ken plaats op een neu­tra­le plek, zo­als bij ons op kan­toor. Het kan ook zo zijn dat jul­lie de ge­sprek­ken lie­ver er­gens an­ders voe­ren. Dit is - als jul­lie het hier al­le­bei over eens zijn – ook be­spreek­baar.

Als de si­tu­a­tie zo is dat wij fy­siek niet af kun­nen spre­ken, kun­nen wij ook on­li­ne me­di­a­ti­on­ses­sies hou­den. On­li­ne me­di­a­ti­on kan een uit­komst zijn als (een van jul­lie) aan huis­ge­bon­den is of in het bui­ten­land ver­blijft.

Wat is de rol van een me­di­a­tor?

Tij­dens de me­di­a­ti­on­ge­sprek­ken staan jul­lie cen­traal. De me­di­a­tor be­ge­leidt jul­lie in deze ge­sprek­ken on­der an­de­re door op com­mu­ni­ca­tie te let­ten. Zo kan de me­di­a­tor bij­voor­beeld vra­gen stel­len en ge­beur­te­nis­sen be­noe­men om tot de kern van het pro­bleem te ko­men. Door vra­gen te stel­len wor­den jul­lie be­lan­gen dui­de­lijk en kun­nen jul­lie na­den­ken over een ech­te op­los­sing. Wel­ke op­los­sing dit zal wor­den be­pa­len jul­lie zelf, maar de me­di­a­tor kan jul­lie in­dien ge­wenst na­tuur­lijk wel aan het den­ken zet­ten mo­ge­lijk­he­den waar jul­lie zelf mis­schien nog niet aan heb­ben ge­dacht. Be­lang­rijk om te we­ten is dat de me­di­a­tor neu­traal is en geen kant zal kie­zen.

Wat is een ad­vo­caat-me­di­a­tor?

Om­dat de con­flic­ten soms ook een ju­ri­disch on­der­deel be­vat­ten, is het pret­tig dat onze me­di­a­tors Mir­jam van der Wei­de en Esmé Hoeks­tra ook werk­zaam zijn als ad­vo­caat. Een ad­vo­caat-me­di­a­tor kan jul­lie, als jul­lie dat wil­len, ook een ju­ri­disch ad­vies ge­ven. Wan­neer jul­lie sa­men tot af­spra­ken zijn ge­ko­men, zal onze ad­vo­caat-me­di­a­tor deze af­spra­ken ju­ri­disch goed vast­leg­gen. Zo we­ten jul­lie pre­cies waar jul­lie aan toe zijn en kan dit zelfs nieu­we con­flic­ten in de toe­komst voor­ko­men.

Onze me­di­a­tors Mir­jam en Esmé heb­ben zich ge­spe­ci­a­li­seerd op het ge­bied van fa­mi­lie­recht. Zij zijn lid van de Ver­e­ni­ging van Fa­mi­lie- en Erf­recht­ad­vo­ca­ten Schei­dings­me­di­a­tors (vFAS) en staan in­ge­schre­ven bij de Me­di­a­tors­fe­de­ra­tie Ne­der­land (MfN). Van­we­ge deze ach­ter­grond kun­nen zij jul­lie ui­ter­aard goed be­ge­lei­den bij con­flic­ten in het fa­mi­lie­recht zo­als me­di­a­ti­on bij schei­ding, maar ui­ter­aard ook in an­de­re si­tu­a­ties zo­als het ma­ken van af­spra­ken in bij­voor­beeld een ou­der­schaps­plan/op­voed­over­een­komst.

Wil jij we­ten of Mir­jam of Esmé jul­lie als me­di­a­tor kan be­ge­lei­den in een me­di­a­ti­on­tra­ject? Neem dan con­tact op met ons kan­toor.