Draagmoederschap, hoe zit dat?

Gepubliceerd op .

We heb­ben het over draag­moe­der­schap als ie­mand zwan­ger is voor een an­der. Mee­st­al is dit voor wens­ou­ders die zelf niet zwan­ger kun­nen ra­ken, zo­als een ho­mo­s­tel of ie­mand die on­vrucht­baar is.

Er be­staat veel on­dui­de­lijk­heid over draag­moe­der­schap. Hoe vind je een draag­moe­der? Hoe zit dat ju­ri­disch en wat moet je re­ge­len? In deze blog ge­ven wij een kor­te uit­leg.

Hoe vind ik een draag­moe­der?

In Ne­der­land is com­mer­ci­eel draag­moe­der­schap ver­bo­den en zelfs straf­baar. Dit houdt in dat de wens­ou­ders de draag­moe­der naast een on­kos­ten­ver­goe­ding niet mo­gen be­ta­len voor de zwan­ger­schap.

Je hoeft dus geen draag­moe­der te wor­den als je er geld mee wil ver­die­nen. De draag­moe­der zal de wens­ou­ders uit naas­ten­lief­de moe­ten wil­len hel­pen met hun kin­der­wens. Be­grij­pe­lijk, om­dat kin­de­ren niet “te koop” zijn. Maar dit maakt het voor wens­ou­ders vaak wel erg las­tig om een draag­moe­der te vin­den.

De kin­der­wens van wens­ou­ders is vaak groot. De naas­te om­ge­ving ziet dit vaak ook en wil­len de wens­ou­ders zo veel als mo­ge­lijk hel­pen om hun wens als­nog wer­ke­lijk­heid te la­ten wor­den. Soms ge­beurt het zelfs dat ie­mand uit het net­werk van de wens­ou­ders draag­moe­der wordt. Bij­voor­beeld een zus, nicht of vrien­din. Maar een draag­moe­der hoeft geen be­ken­de te zijn. Stich­ting meer dan ge­wenst brengt re­gel­ma­tig wens­ou­ders en draag­moe­ders met el­kaar in con­tact. Er zijn re­gel­ma­tig bij­een­kom­sten en in­for­ma­tie­avon­den in de om­ge­ving van Alkmaar, maar ook on­li­ne.

Twee vor­men van draag­moe­der­schap

Ei­gen­lijk zijn er twee vor­men van draag­moe­der­schap. Hoog­tech­no­lo­gisch draag­moe­der­schap en laag­tech­no­lo­gisch draag­moe­der­schap. Dit klinkt in­ge­wik­keld, maar ei­gen­lijk is het ver­schil dat bij laag­tech­no­lo­gisch draag­moe­der­schap het kind­je ont­staat uit een ei­cel van de draag­moe­der en bij hoog­tech­no­lo­gisch draag­moe­der­schap niet. Bi­o­lo­gisch ge­zien is al­leen een laag­tech­no­lo­gi­sche draag­moe­der ge­ne­tisch ver­bon­den aan het kind­je.

Ju­ri­disch goe­de af­spra­ken ma­ken

Als jul­lie een draag­moe­der heb­ben ge­von­den, is het be­lang­rijk om goe­de af­spra­ken te ma­ken. Wat ver­wach­ten jul­lie van el­kaar tij­dens, maar ook na de zwan­ger­schap? Wat ver­tel­len jul­lie je kind­je over zijn of haar ont­staans­ge­schie­de­nis? Speelt de draag­moe­der wel of geen rol in het le­ven van jul­lie kind­je? Wel­ke ach­ter­naam krijgt het kind­je?

Er zijn ook een aan­tal pun­ten rond­om de af­stam­ming die be­spro­ken zul­len moe­ten wor­den. Ju­ri­disch ge­zien wordt de draag­moe­der au­to­ma­tisch ju­ri­disch ou­der van het kind­je. Hoe wil­len jul­lie het ou­der­schap van de wens­ou­ders re­ge­len? Onze ad­vo­ca­ten fa­mi­lie­recht kun­nen jul­lie goed uit­leg­gen wat de voor- en na­de­len van er­ken­ning en adop­tie in jul­lie si­tu­a­tie zijn.

De wet­ge­ving in Ne­der­land houdt he­laas nog niet vol­doen­de re­ke­ning met draag­moe­ders en roze ou­der­schap. Het is daar­om aan te ra­den om met een ad­vo­caat om ta­fel te gaan die weet wat er speelt in het mo­der­ne fa­mi­lie­recht van re­gen­boog­ge­zin­nen. Wij ad­vi­se­ren jul­lie graag.

undefined