Jeugd­recht

In het jeugd­recht staan wij zo­wel ou­ders als jon­ge­ren bij. Bij­voor­beeld bij on­der­toe­zicht­stel­lin­gen en uit­huis­plaat­sin­gen.

Er kun­nen veel ver­schil­len­de si­tu­a­ties zijn waar­voor je hulp bij no­dig hebt van een ad­vo­caat.

Ou­ders heb­ben onze hulp vaak no­dig als hun kind (mo­ge­lijk) on­der toe­zicht of zelfs uit huis wor­dt ge­plaatst. In dat ge­val heb­ben zij te ma­ken met een Ge­cer­ti­fi­ceer­de In­stel­ling die kijkt en on­der­zoekt wat er in het be­lang van hun kind is. Ook wor­den er be­slis­sin­gen ge­no­men waar je het als ou­der of jon­ge­re niet al­tijd mee eens bent. Re­gel­ma­tig vra­gen ou­ders ons om hun bij te staan als zij het niet eens zijn met een schrif­te­lijke aan­wij­zing of als er wor­dt ver­zocht om het ge­zag van de ou­der(s) te be­ëin­di­gen.

Jon­ge­ren staan wij vaak bij als zij (mo­ge­lijk) ge­slo­ten wor­den ge­plaatst. In deze ge­val­len heb­ben jon­ge­ren recht op een ei­gen ad­vo­caat die voor ze op­komt. Het zijn toch vaak span­nen­de si­tu­a­ties waar­in zij te­recht­ko­men.

Ik heb een uit­no­di­ging ge­kre­gen voor een zit­ting bij de rech­ter

Heb je een uit­no­di­ging ge­kre­gen voor een zit­ting bij de rech­ter en wor­dt jouw kind mo­ge­lijk on­der toe­zicht ge­steld of uit­huis­ge­plaatst? Laat ons dit snel we­ten, zo­dat wij sa­men kun­nen kij­ken hoe wij de zaak zo goed mo­ge­lijk kun­nen voor­be­rei­den.

Door onze ja­ren­lan­ge er­va­ring in het Jeugd­recht kun­nen wij jou goed hel­pen bij een (mo­ge­lijke) on­der­toe­zicht­stel­ling en/of uit­huis­plaat­sing van jouw kind.

Mijn kind is met spoed uit huis ge­plaatst, wat nu?

Als jouw kind zo­maar uit huis wor­dt ge­haald, is dit enorm schrik­ken. Soms kun­nen de kin­de­ren tij­de­lijk bij be­ken­den blij­ven zo­als opa en oma, of de bu­ren. Het kan ook ge­beu­ren dat de kin­de­ren naar een neu­tra­le plek gaan zo­als een cri­sis­ge­zin.

Bin­nen twee we­ken zal er een zit­ting bij de rech­ter zijn waar­bij ge­ke­ken wor­dt of de kin­de­ren uit huis ge­haald had­den mo­gen wor­den en of zij in­mid­dels wel of niet naar huis kun­nen. Om jou zo goed mo­ge­lijk te hel­pen is het bij deze za­ken is het erg be­langrijk dat jij ons zo snel mo­ge­lijk laat we­ten wat er speelt en wan­neer de zit­ting plaats­vindt.

Ik heb een schrif­te­lijke aan­wij­zing ge­kre­gen

Heb jij een schrif­te­lijke aan­wij­zing ge­kre­gen van jouw jeugd­be­scher­mer/ge­zins­voogd? Dan ben jij ver­plicht om deze op te vol­gen. Ben je het niet eens met de schrif­te­lijke aan­wij­zing? Dan kan deze voor­ge­le­gd wor­den aan de rech­ter. Het is wel be­langrijk dat dit bin­nen twee we­ken ge­beurt na­dat jij de schrif­te­lijke aan­wij­zing hebt ge­kre­gen.

Kan mijn kind ook zijn/haar me­ning la­ten ho­ren aan de rech­ter?

Als jouw kind 12 jaar of ou­der is, zal hij of zij een brief krij­gen van de rech­ter waar­in staat dat zij wel­kom zijn om op ge­sprek te ko­men, maar dat zij ook een brief mo­gen schrij­ven. Dit hoeft niet. In som­mi­ge ge­val­len kan een rech­ter ook kin­de­ren jon­ger dan 12 jaar om zijn of haar me­ning vra­gen.

De ge­zins­voogd wil mijn/ons ge­zag be­ëin­di­gen. Kan dat?

De rech­ter kan door de Raad voor de Kin­der­be­scher­ming om de be­ëin­di­ging van jouw/jul­lie ge­zag ver­zocht wor­den. Bij­voor­beeld om­dat de ont­wik­ke­ling van jouw kind ern­stig in ge­vaar is en dat jij/jul­lie de de ver­ant­woor­de­lijk­heid voor de ver­zor­ging en op­voe­ding niet kun­nen dra­gen bin­nen een aan­vaard­ba­re ter­mijn. De rech­ter wil ook graag jouw me­ning en de me­ning van het kind hier­over ho­ren. Als er ge­dreigd wor­dt met een ver­zoek beein­di­ging ge­zag, kan het slim zijn om een ad­vo­caat in te scha­ke­len.

Ik heb een con­flict met mijn ge­zins­voogd

Tij­dens een on­der­toe­zicht­stel­ling en/of uit­huis­plaat­sing is het con­tact met jouw ge­zins­voogd of jeugd­be­scher­mer erg be­langrijk. Een con­flict kan snel ont­staan, maar kan ver­ve­len­de ge­vol­gen heb­ben voor het ver­loop van de on­der­toe­zicht­stel­ling. Bo­ven­dien kost een con­flict veel tijd en ener­gie van alle be­trok­ke­nen. Het is be­langrijk om con­flic­ten zo snel mo­ge­lijk op te los­sen, zo­dat de jeugd­be­scher­mer of ge­zins­voogd zijn of haar werk kan doen en jul­lie je als ou­ders weer vol­le­dig kun­nen rich­ten op het kind. Als ad­vo­caat kun­nen wij jou hier mo­ge­lijk bij hel­pen.

Wan­neer wor­dt een jon­ge­re ge­slo­ten ge­plaatst?

Soms zit­ten jon­ge­ren in een las­ti­ge si­tu­a­tie en is het no­dig om hulp in een ge­slo­ten om­ge­ving te ge­ven. Bij­voor­beeld om­dat hij of zij an­ders niet mee­werkt aan de be­han­de­ling of om­dat hij of zij ge­vaar loopt.

Het is voor kin­de­ren enorm in­grij­pend als zij in een ge­slo­ten in­stel­ling wor­den ge­plaatst. Mir­jam van der Wei­de staat re­gel­ma­tig jon­ge­ren bij die ge­slo­ten wor­den ge­plaatst. Zij vindt het erg be­langrijk dat deze jon­ge­ren zich ge­hoord en ge­zien voe­len. Heb jij vra­gen over de plaat­sing in een ge­slo­ten in­stel­ling? Neem dan con­tact op met ons kan­toor.

Wan­neer krij­gt een jon­ge­re te ma­ken met het jeugd­straf­recht?

De mees­te men­sen die den­ken aan het jeugd­straf­recht, den­ken aan een zit­ting bij de kin­der­rech­ter of het Open­baar Mi­nis­te­rie. Dit hoeft niet al­tijd zo te zijn.

Als je als jon­ge­ren wor­dt aan­ge­hou­den en ver­hoord door de po­li­tie, is er hier ook een ad­vo­caat bij aan­we­zig. Jij mag om jouw ei­gen ad­vo­caat vra­gen en als jij deze niet hebt, krijg je er een toe­ge­we­zen. Voor het ver­hoor mag jij met jouw ad­vo­caat pra­ten zon­der dat de po­li­tie hier­bij is. Wij kun­nen dan be­spre­ken wat er is ge­beurd en wat jij wil zeg­gen tij­dens het ver­hoor. Na af­loop krijg jij van de po­li­tie of de Of­fi­cier van Jus­ti­tie te ho­ren wat er gaat ge­beu­ren.

Wij heb­ben het ook over jeugd­straf­recht als je van de leer­plicht­amb­te­naar langs moet ko­men. Het niet naar school gaan is na­me­lijk ook straf­baar. Zo­wel voor de jon­ge­re als de ou­ders.

Wil jij we­ten of Mir­jam, Esmé of Shei­la jou als ad­vo­caat jeugd­recht kun­nen ad­vi­se­ren of bij­staan bij een on­der­toe­zicht­stel­ling of uit­huis­plaat­sing? Of zoek jij het ad­vies van een van onze jeugd­straf­recht­ad­vo­ca­ten: Rob of Esmé? Neem dan snel con­tact op met ons kan­toor.