Ta­rie­ven

Wij ma­ken van te­vo­ren dui­de­lij­ke af­spra­ken over het uur­ta­rief dat wij in re­ke­ning bren­gen voor de werk­zaam­he­den in jouw zaak.

Onze ad­vo­ca­ten han­te­ren een stan­daard uur­ta­rief van € 190,- ex­clu­sief BTW. In­clu­sief BTW is dat on­ge­veer € 230,- per uur. Dit ta­rief kan af­wij­ken af­han­ke­lijk van de aard van de zaak. Wij bren­gen geen kan­toor­kos­ten in re­ke­ning.

Wil je al­leen een ad­vies­ge­sprek? Dan bie­den wij jou die mo­ge­lijk­heid ook. In een ge­sprek van een uur kan je jouw si­tu­a­tie voor­leg­gen aan een van onze ad­vo­ca­ten en de vra­gen stel­len die jij hebt.

Ta­rie­ven me­di­a­ti­on

Bij me­di­a­ti­on is het ge­brui­ke­lijk om de kos­ten voor de ge­sprek­ken te de­len. De mees­te men­sen de­len de kos­ten 50/50. Als een van jul­lie recht heeft op een toe­voe­ging en de an­der niet, dan bren­gen wij die­ge­ne van­zelf­spre­kend niet het ge­he­le uur­ta­rief in re­ke­ning, maar de helft.

Voor me­di­a­ti­on­ge­sprek­ken han­te­ren wij een uur­ta­rief van €185,- excl. BTW en 5% kan­toor­kos­ten.

Wij bij Dia­loog Ad­vo­ca­tuur & Me­di­a­ti­on be­grij­pen dat het be­lang­rijk is dat het klikt met de me­di­a­tor. Heb­ben jul­lie eerst be­hoef­te aan een in­for­ma­tief ge­sprek over me­di­a­ti­on? Dat kan bij ons. Wij bie­den een in­for­ma­tief ge­sprek van 30 mi­nu­ten over me­di­a­ti­on aan voor €75,- excl. BTW. Tij­dens dit ge­sprek kun­nen jul­lie al jul­lie vra­gen over me­di­a­ti­on stel­len aan onze er­va­ren me­di­a­tor.

Een eer­ste in­hou­de­lijk me­di­a­ti­on­ge­sprek van 2 uur kost bij ons € 200,- excl. BTW. Duurt dit ge­sprek on­ver­hoopt lan­ger? Dan bren­gen wij deze tijd niet in re­ke­ning. Zo zit je toch lek­ker­der en hoef jij niet op de tijd te let­ten.

Ge­sub­si­di­eer­de rechts­bij­stand

Men­sen on­der de in­ko­mens­norm die is vast­ge­steld door de Raad voor Rechts­bij­stand kun­nen in aan­mer­king ko­men voor een toe­voe­ging. In de volks­mond wordt dit ook wel pro deo ge­noemd. In dat ge­val hoeft er in veel ge­val­len slechts een ei­gen bij­dra­ge be­taald te wor­den voor een ad­vo­caat of me­di­a­tor. Vraag jouw ad­vo­caat of me­di­a­tor of er in jouw zaak een door­ver­wij­zing van het ju­ri­disch lo­ket no­dig is voor een kor­ting op de ei­gen bij­dra­ge van de Raad voor Rechts­bij­stand.