Fa­mi­lie­recht

Of het nu gaat om een schei­ding, om­gangs­re­ge­ling of ali­men­ta­tie, jij hebt baat bij een ad­vo­caat die weet waar ze het over heeft. De op­los­sing zit in maat­werk, dit kun­nen wij jou le­ve­ren.

Me­di­a­ti­on

Emo­ties kun­nen hoog op­lo­pen, maar een op­los­sing houd je het lief­ste zelf in de hand. Onze me­di­a­tor kan jul­lie hel­pen om er sa­men uit te ko­men. Me­di­a­ti­on is een snel­le en goed­ko­pe op­los­sing voor jul­lie pro­bleem.

Jeugd­recht

Het gaat niet zo­maar er­gens over, het gaat over jouw kind. Laat ons jou hel­pen om een po­si­tie­ve draai te ge­ven aan een even­tu­e­le on­der­toe­zicht­stel­ling en het maxi­ma­le uit de hulp voor jouw kind te ha­len.

Over Dia­loog Ad­vo­ca­tuur & Me­di­a­ti­on

Dia­loog zegt ei­gen­lijk ge­noeg. Blijf in ge­sprek. Niet al­leen met el­kaar, maar ook met jouw ad­vo­caat als het wel tot een pro­ce­du­re is ge­ko­men. Al­leen door met el­kaar in ge­sprek te blij­ven los je echt pro­ble­men op. Daar staan wij voor.

Kwa­li­teit staat bij ons voor­op. Met aan­dacht voor de per­soon ach­ter de zaak, des­kun­dig­heid en nauw­keu­rig­heid be­rei­den wij jouw zaak voor en be­har­ti­gen wij jouw be­lan­gen. Deze be­lan­gen wij­zen al­leen niet al­tijd in de rich­ting van een pro­ce­du­re. Vaak moe­ten jul­lie ook na een pro­ce­du­re nog met el­kaar ver­der. Bij­voor­beeld als ou­ders van jul­lie kin­de­ren. In dat ge­val bie­den wij jul­lie ook an­de­re mo­ge­lijk­he­den, zo­als me­di­a­ti­on of een vier­ge­sprek met de ad­vo­caat van de we­der­par­tij. Wij den­ken in mo­ge­lijk­he­den in plaats van on­mo­ge­lijk­he­den. Een tij­de­lij­ke op­los­sing is snel ge­von­den, maar een op­los­sing voor de lan­ge ter­mijn vraagt om meer aan­dacht en in­zicht. Hier hel­pen wij graag bij.