Fa­mi­lie­recht

Of het nu gaat om een schei­ding, om­gangs­re­ge­ling of ali­men­ta­tie, jij hebt baat bij een ad­vo­caat die weet waar ze het over heeft. De op­los­sing zit in maat­werk, dit kun­nen wij jou le­ve­ren.

Me­di­a­ti­on

Emo­ties kun­nen hoog op­lo­pen, maar een op­los­sing houd je het lief­ste zelf in de hand. Onze me­di­a­tor kan jul­lie hel­pen om er sa­men uit te ko­men. Me­di­a­ti­on is een snel­le en goed­ko­pe op­los­sing voor jul­lie pro­bleem.

Jeugd­recht

Het gaat niet zo­maar er­gens over, het gaat over jouw kind. Laat ons jou hel­pen om een po­si­tie­ve draai te ge­ven aan een even­tu­e­le on­der­toe­zicht­stel­ling en het maxi­ma­le uit de hulp voor jouw kind te ha­len.

“Als het gaat om een ‘life event’ waar je veelal niet zelf voor kiest, is het belangrijk dat je je gehoord voelt en wordt bijgestaan in het woud aan dingen die geregeld moeten worden.”

Lees meer over Mirjam

“Deskundige en persoonlijke bijstand is juist bij conflicten in families enorm belangrijk. Alleen dan weet je goed waar jij aan toe bent en kan er gewerkt worden aan een oplossing.”

Lees meer over Sheila

Over Dia­loog Ad­vo­ca­tuur & Me­di­a­ti­on

Dia­loog zegt ei­gen­lijk ge­noeg. Blijf in ge­sprek. Niet al­leen met el­kaar, maar ook met jouw ad­vo­caat als het wel tot een pro­ce­du­re is ge­ko­men. Al­leen door met el­kaar in ge­sprek te blij­ven los je echt pro­ble­men op. Daar staan wij voor.

Kwa­li­teit staat bij ons voor­op. Met aan­dacht voor de per­soon ach­ter de zaak, des­kun­dig­heid en nauw­keu­rig­heid be­rei­den wij jouw zaak voor en be­har­ti­gen wij jouw be­lan­gen. Deze be­lan­gen wij­zen al­leen niet al­tijd in de rich­ting van een pro­ce­du­re. Vaak moe­ten jul­lie ook na een pro­ce­du­re nog met el­kaar ver­der. Bij­voor­beeld als ou­ders van jul­lie kin­de­ren. In dat ge­val bie­den wij jul­lie ook an­de­re mo­ge­lijk­he­den, zo­als me­di­a­ti­on of een vier­ge­sprek met de ad­vo­caat van de we­der­par­tij. Wij den­ken in mo­ge­lijk­he­den in plaats van on­mo­ge­lijk­he­den. Een tij­de­lij­ke op­los­sing is snel ge­von­den, maar een op­los­sing voor de lan­ge ter­mijn vraagt om meer aan­dacht en in­zicht. Hier hel­pen wij graag bij.