Fa­mi­lie­recht

Geen en­kel rechts­ge­bied is zo per­soon­lijk als het fa­mi­lie­recht. Om deze re­den ver­dien jij van ons per­soon­lij­ke bij­stand. Dit be­te­kent niet al­leen dat wij we­ten wat er in jouw si­tu­a­tie speelt, maar ook dat wij sa­men op zoek gaan naar de op­los­sing die voor jou het bes­te werkt. Dit ver­eist maat­werk en cre­a­tief na­den­ken van onze ad­vo­ca­ten.

Naast jouw ei­gen be­lan­gen, kun­nen ook de be­lan­gen van jul­lie kin­de­ren een be­lang­rij­ke rol spe­len. Wij van Dia­loog vin­den het be­lang­rijk dat deze be­lan­gen niet uit het oog ver­lo­ren wor­den. Jul­lie zijn de ex­perts van jul­lie kin­de­ren. Of dit een echt­schei­ding be­treft, het aan­pas­sen van een zorg­re­ge­ling, of het wij­zi­gen van ali­men­ta­tie. Sa­men kun­nen wij kij­ken wat het bes­te bij jou en jul­lie ge­zin past.

Ik weet nog niet of ik wil schei­den

De keu­ze om te schei­den kan erg las­tig zijn en moet je voor­al niet over­haas­ten. Wil je graag we­ten wat de ge­vol­gen van een even­tu­e­le schei­ding voor jou of jouw kin­de­ren zijn? Of hoe een schei­ding ver­loopt en wat jij kan ver­wach­ten? Wij kun­nen jou hier goed over ad­vi­se­ren, neem voor­al con­tact met ons op!

Ik ben niet te­vre­den over de zorg­re­ge­ling / om­gangs­re­ge­ling met mijn kin­de­ren

Als het goed is, heb­ben jul­lie in het ou­der­schaps­plan af­spra­ken ge­maakt over de zorg­re­ge­ling of om­gangs­re­ge­ling over jul­lie kin­de­ren. Mis­schien is er in de tus­sen­tijd veel ver­an­derd, blij­ken de ge­maak­te af­spra­ken in de prak­tijk toch niet zo uit te pak­ken als ge­dacht, of heb­ben jul­lie über­haupt geen ou­der­schaps­plan. Be­lang­rijk is om te we­ten dat jij de zorg- of om­gangs­re­ge­ling niet al­leen mag wij­zi­gen. Dit kan al­leen als jul­lie sa­men nieu­we af­spra­ken kun­nen ma­ken (bij­voor­beeld in me­di­a­ti­on), of als een rech­ter dit wij­zigt. Wil jij we­ten wat in jul­lie si­tu­a­tie het han­dig­ste is? Neem dan snel con­tact met ons op.

Moet ik een pro­ce­du­re star­ten bij de recht­bank?

Ie­de­re fa­mi­lie, ie­der ge­zin en ie­der in­di­vi­du is uniek. Om jou zo goed mo­ge­lijk te hel­pen, wil­len wij graag we­ten wat er in jouw si­tu­a­tie speelt. Een pro­ce­du­re star­ten kan, maar af­han­ke­lijk van jouw si­tu­a­tie is het mis­schien be­ter om naar een an­de­re op­los­sing te kij­ken. Dit kan me­di­a­ti­on zijn, maar ook on­der­han­de­len, of een heel an­der uit­gangs­punt. Voor ons staat jouw be­lang cen­traal bij deze keu­ze.

Na­ge­dacht over me­di­a­ti­on?

Een van de voor­de­len van [me­di­a­ti­on](/me­di­a­ti­on) is dat men­sen die door mid­del van me­di­a­ti­on hun con­flict heb­ben op­ge­lost of schei­ding heb­ben af­ge­wik­keld vaak te­vre­de­ner zijn met de uit­komst en dat de ge­maak­te af­spra­ken vaak be­ter wor­den na­ge­ko­men. Vaak zien we dat de re­la­tie wordt ver­be­terd, om­dat jul­lie tij­dens me­di­a­ti­on be­ge­leid wor­den in de com­mu­ni­ca­tie en er vaak meer be­grip ont­staat voor el­kaar. Dit kan erg be­lang­rijk zijn als jul­lie nog met el­kaar te ma­ken, bij­voor­beeld als ou­ders van jul­lie kin­de­ren. Ui­ter­aard kun­nen er ook an­de­re voor­de­len ge­noemd wor­den; bij­voor­beeld dat me­di­a­ti­on vaak snel­ler is dan een pro­ce­du­re bij de rech­ter en dat me­di­a­ti­on goed­ko­per is. Wil jij meer we­ten over me­di­a­ti­on en of onze me­di­a­tor Mir­jam van der Wei­de jul­lie hier­in kan be­ge­lei­den? Vraag ons dan naar de mo­ge­lijk­he­den.

In som­mi­ge si­tu­a­ties is het niet mo­ge­lijk om een me­di­a­ti­on­tra­ject te star­ten. Bij­voor­beeld om­dat één van jul­lie dit niet wil, of om­dat het con­flict hoog is op­ge­lo­pen. In dat ge­val zul­len wij kij­ken wat het meest in jouw be­lang is en hier­naar han­de­len.

Wat is een vier­ge­sprek?

Bij een vier­ge­sprek zit­ten bei­de par­tij­en met zijn/haar ei­gen ad­vo­caat aan ta­fel. Wij zul­len tij­dens dit ge­sprek pro­be­ren om sa­men af­spra­ken te ma­ken. Bij­voor­beeld om te voor­ko­men dat er een pro­ce­du­re ge­start moet wor­den, of om tij­de­lij­ke af­spra­ken te ma­ken voor de duur van de pro­ce­du­re. Om­dat jouw ei­gen ad­vo­caat ook aan ta­fel zit tij­dens dit ge­sprek, weet je ze­ker dat wat jij af­spreekt ook in jouw be­lang is en dat er geen ad­der­tjes on­der het gras zit­ten.

Wil jij we­ten of een van onze ad­vo­ca­ten jou kun­nen ad­vi­se­ren of bij­staan in het fa­mi­lie­recht? Neem dan con­tact op met ons kan­toor.