Ge­dwon­gen on­der één dak na echt­schei­ding

Gepubliceerd op .

Af­ge­lo­pen week las ik een ar­ti­kel van NH nieuws; “Ge­schei­den maar ge­dwon­gen on­der één dak, want 'een ur­gen­tie­ver­kla­ring zit er niet in’”. De si­tu­a­tie die be­schre­ven werd was voor mij als fa­mi­lie­recht­ad­vo­caat die ook re­gel­ma­tig echt­schei­din­gen be­ge­leidt erg her­ken­baar. De wil van de ex-part­ners om de schei­ding snel en goed af te slui­ten is er wel, maar er zijn ge­woon­weg vaak geen mo­ge­lijk­he­den om (al­le­bei) bin­nen af­zien­ba­re tijd een woon­ruimte te krij­gen. Hier­door lo­pen span­nin­gen tus­sen par­tijen on­no­dig, maar wel be­grij­pe­lijk, mo­ge­lijk ho­ger op.

Geen ur­gen­tie

Veel schei­den­de men­sen zijn met spoed op zoek naar een huur­wo­ning voor tij­dens, maar ook na de schei­ding. Bij nood­ge­val­len en spoed­ei­sen­de si­tu­a­ties den­ken men­sen vaak een ur­gen­tie­ver­kla­ring. Het schrij­nen­de is al­leen dat veel ge­meen­tes (zo­als Alkmaar, Heiloo, Heer­hugo­waard en Ber­gen) geen ur­gen­tie­ver­kla­ring af­ge­ven bij een echt­schei­ding. Ook niet als er min­der­ja­ri­ge kin­de­ren zijn. Dit be­te­kent dat ge­zin­nen vol­le­dig zijn aan­ge­we­zen op de tijd die zij al staan in­ge­schre­ven voor een so­ci­a­le huur­wo­ning.

Krap­te op de wo­ning­markt

Maar ook als je wél mid­de­len of mo­ge­lijk­he­den hebt om na de schei­ding een wo­ning te ko­pen, is het niet al­tijd mak­ke­lijk om een wo­ning te vin­den. Wo­nin­gen zijn schaars en als er wel aan­bod is, zijn deze wo­nin­gen vaak ex­treem snel en/of ver over de vraag­prijs ver­kocht. Deze Am­ster­dam­se prak­tij­ken ko­men ook in de re­gio van Alkmaar steeds va­ker voor, waar­door het erg las­tig is om een ge­schikte wo­ning te vin­den. Laat staan voor bei­de (ex-)echt­ge­no­ten.

Stress en on­ze­ker­heid

Wan­neer jul­lie nood­ge­dwon­gen on­der één dak moe­ten blij­ven wo­nen om­dat er geen an­de­re woon­ruimte ge­von­den wor­dt, brengt dit voor veel ge­zin­nen stress en on­ze­ker­heid met zich mee. Want wan­neer vin­den jul­lie wel een woon­ruimte? De si­tu­a­tie kan erg uit­zicht­loos voe­len.

Bo­ven­dien is een schei­ding erg in­grij­pend voor alle par­tijen. Niet al­leen voor jul­lie, maar ook voor jul­lie kin­de­ren. Als jul­lie nood­ge­dwon­gen sa­men blij­ven wo­nen, kan er een ge­span­nen si­tu­a­tie ont­staan. Jul­lie kin­de­ren kun­nen hier (ook zon­der dat jul­lie dit mer­ken) last van heb­ben. In der­ge­lijke si­tu­a­ties is het be­langrijk om goe­de af­spra­ken te ma­ken om de sfeer zo goed mo­ge­lijk te hou­den. Een me­di­a­tor die ge­spe­ci­a­li­seerd is in echt­schei­din­gen kan hier­bij hel­pen. Me­di­a­ti­on is geen won­der­mid­del, want ook wij kun­nen geen nieuwe woon­ruimte voor jul­lie vin­den. Maar ge­sprek­ken bij de me­di­a­tor kun­nen er wel bij hel­pen om de pe­ri­o­de die jul­lie nog moe­ten over­brug­gen zo goed mo­ge­lijk te door­lo­pen. Als jul­lie hier nog vra­gen over heb­ben, kun­nen jul­lie ui­te­raard con­tact op­ne­men met een van onze fa­mi­lie­recht­ad­vo­ca­te of onze me­di­a­tor op ons kan­toor in Alkmaar.