Een be­vlo­gen ad­vo­caat is wat elke cli­ënt ver­dient.

Esmé Hoeks­tra

Esmé voelt zich als een vis in het wa­ter als fa­mi­lie­recht- én jeugd­recht­ad­vo­caat. Hier­in komt het per­soon­lij­ke con­tact met cli­ën­ten, de in­te­res­se in hun ver­haal en de ju­ri­di­sche ken­nis van Esmé per­fect sa­men.

Haar ju­ri­di­sche hart gaat met name snel­ler klop­pen van jeugd­recht­za­ken, zo­als een on­der­toe­zicht­stel­ling, een (ge­slo­ten) uit­huis­plaat­sing of een om­gangs­re­ge­ling. Vaak zijn dit moei­lij­ke en pijn­lij­ke si­tu­a­ties waar­in men­sen en hun kin­de­ren (soms on­ge­wild) zijn be­land en enorm kwets­baar zijn. Esmé staat hen op die mo­men­ten bij, zo­wel min­der­ja­ri­ge als vol­was­sen cli­ën­ten. Daar waar mo­ge­lijk­he­den zijn, gaat Esmé er­voor.

Ben je be­nieuwd of Esmé jou kan hel­pen? Neem dan con­tact met haar op.

Rechts­ge­bie­den

In het rechts­ge­bie­den­re­gis­ter van de Ne­der­land­se Orde van Ad­vo­ca­ten staat Esmé Hoeks­tra ge­re­gi­streerd op de hoofd- (en sub) rechts­ge­bie­den:

  • Per­so­nen en Fa­mi­lie­recht (sub­rechts­ge­bie­den: echt­schei­din­gen, ali­men­ta­tie­za­ken, om­gangs­re­ge­lin­gen, jeugd­be­scher­mings­recht, me­di­a­ti­on, ou­der­schap en er­ken­ning)
  • Straf­recht (sub­rechts­ge­bied: jeugd­straf­recht)

Op grond van deze re­gi­stra­tie is zij ver­plicht elk ka­len­der­jaar vol­gens de nor­men van de Ne­der­land­se Orde van Ad­vo­ca­ten tien op­lei­dings­pun­ten te be­ha­len op ie­der ge­re­gi­streerd hoofd­rechts­ge­bied.

Esmé Hoeks­tra be­schikt niet over een der­den­geld­re­ke­ning.

Al­ge­me­ne voor­waar­den Ad­vo­ca­ten­kan­toor Hoeks­tra

Klach­ten­re­ge­ling