Men­del de Geest

Met zijn ja­ren­lan­ge ex­per­ti­se en zijn spe­ci­a­li­sa­tie in het fa­mi­lie­recht is Men­del een er­va­ren ad­vo­caat die re­gel­ma­tig pro­ce­du­res voert in­za­ke echt­schei­din­gen, ont­bin­ding sa­men­le­vings­over­een­kom­sten, ali­men­ta­tie en ge­zag.

Ben je be­nieuwd of Men­del jou kan bij­staan? Neem dan con­tact met hem op.

Rechts­ge­bie­den

In het rechts­ge­bie­den­re­gis­ter van de Ne­der­land­se Orde van Ad­vo­ca­ten staat Men­del de Geest ge­re­gi­streerd op de hoofd- (en sub) rechts­ge­bie­den:

  • Per­so­nen en Fa­mi­lie­recht (sub­rechts­ge­bie­den: echt­schei­din­gen, ali­men­ta­tie­za­ken, om­gangs­re­ge­lin­gen, in­ter­na­ti­o­naal pri­vaat­recht, jeugd­be­scher­mings­recht, me­di­a­ti­on, ou­der­schap en er­ken­ning)

Op grond van deze re­gi­stra­tie is hij ver­plicht elk ka­len­der­jaar vol­gens de nor­men van de Ne­der­land­se Orde van Ad­vo­ca­ten tien op­lei­dings­pun­ten te be­ha­len op ie­der ge­re­gi­streerd hoofd­rechts­ge­bied.

Men­del de Geest be­schikt niet over een der­den­geld­re­ke­ning.

Al­ge­me­ne voor­waar­den Ad­vo­ca­ten­kan­toor De Geest

Klach­ten­re­ge­ling