“Ie­de­re si­tu­a­tie is uniek. Als het gaat om een ‘life event’ waar je veel­al niet zelf voor kiest, dan is het be­lang­rijk dat je je ge­hoord voelt en wordt bij­ge­staan in het woud aan din­gen die ge­re­geld moe­ten wor­den.”

Mir­jam van der Wei­de

Mir­jam is een er­va­ren en be­trok­ken fa­mi­lie­recht­ad­vo­caat en schei­dings­me­di­a­tor. Tij­dens haar stu­die en la­ter in haar werk op de recht­bank Am­ster­dam merk­te zij dat zij voor­al af­fi­ni­teit heeft met de mens ach­ter de ‘zaak’. In 2001 is zij be­ë­digd als ad­vo­caat. Na eerst in de al­ge­me­ne prak­tijk te zijn op­ge­leid, heeft Mir­jam al snel ge­ko­zen voor het per­so­nen- en fa­mi­lie­recht (waar­on­der echt­schei­din­gen, om­gangs­re­ge­lin­gen en ali­men­ta­tie maar ook jeugd­za­ken zo­als uit­huis­plaat­sin­gen en WvG­GZ (voor­heen BOPZ) za­ken).

In 2006 heeft Mir­jam de spe­ci­a­li­sa­tie­op­lei­ding van de vFAS (ver­e­ni­ging van Fa­mi­lie­recht Ad­vo­ca­ten Schei­dings­me­di­a­tors) af­ge­rond en sinds 2012 is zij te­vens werk­zaam als me­di­a­tor. De com­bi­na­tie van de ju­ri­di­sche ken­nis die zij heeft als ad­vo­caat en de vaar­dig­he­den van me­di­a­tor ma­ken dat Mir­jam kun­di­ge bij­stand ver­leent met een per­soon­lij­ke be­trok­ken­heid.

De recht­bank be­noemt Mir­jam ook in za­ken die be­trek­king heb­ben op min­der­ja­ri­gen tot bij­zon­de­re cu­ra­tor. Zij be­har­tigt dan als zo­da­nig de be­lan­gen van het kind en ad­vi­seert de recht­bank daar­over.

Ie­de­re si­tu­a­tie is uniek. Of het nu bij­voor­beeld gaat om een echt­schei­ding, een ge­dwon­gen op­na­me in een psy­chi­a­trisch zie­ken­huis of een uit­huis­plaat­sing van een min­der­ja­ri­ge, het is voor de be­trok­ken per­soon/per­so­nen een ‘life event’ die je vaak maar 1 keer mee­maakt en waar je veel­al niet zelf voor kiest. Er komt op zo’n mo­ment veel op je af. Veel vra­gen, on­ze­ker­heid, emo­ties. Het is dan be­lang­rijk dat je je ge­hoord voelt en wordt bij­ge­staan in het woud aan din­gen die ge­re­geld moe­ten wor­den. Mir­jam vindt het be­lang­rijk dat er aan­dacht is voor de men­se­lij­ke kant en bo­ven­dien wordt door­ge­pakt met goe­de ju­ri­di­sche bij­stand. Wan­neer er kin­de­ren bij be­trok­ken zijn, dient hun be­lang cen­traal te staan. Door goe­de ju­ri­di­sche be­ge­lei­ding in het ge­he­le pro­ces ont­staat er in­zicht en rust, waar­door er weer ruim­te is om wel­over­wo­gen be­slis­sin­gen te ne­men.

Ben je be­nieuwd of Mir­jam jou kan bij­staan of ad­vi­se­ren? Neem dan con­tact met haar op.

Rechts­ge­bie­den

In het rechts­ge­bie­den­re­gis­ter van de Ne­der­land­se Orde van Ad­vo­ca­ten staat Mir­jam van der Wei­de ge­re­gi­streerd op de hoofd- (en sub) rechts­ge­bie­den:

  • Per­so­nen en Fa­mi­lie­recht (sub­rechts­ge­bie­den: bij­zon­der cu­ra­tor, echt­schei­din­gen, ali­men­ta­tie­za­ken, om­gangs­re­ge­lin­gen, jeugd­be­scher­mings­recht, me­di­a­ti­on, ou­der­schap en er­ken­ning)
  • Psy­chisch pa­ti­ën­ten­recht

Op grond van deze re­gi­stra­tie is zij ver­plicht elk ka­len­der­jaar vol­gens de nor­men van de Ne­der­land­se Orde van Ad­vo­ca­ten tien op­lei­dings­pun­ten te be­ha­len op ie­der ge­re­gi­streerd hoofd­rechts­ge­bied.

Mir­jam van der Wei­de be­schikt niet over een der­den­geld­re­ke­ning.

Al­ge­me­ne voor­waar­den Ad­vo­caat M. van der Wei­de

Klach­ten­re­ge­ling