Een goed be­gin is het hal­ve werk.

Rob Wor­tel­boer

Ie­der­een kan in aan­ra­king ko­men met het straf­recht.

Be­schul­digd wor­den van een straf­baar feit kan een enor­me im­pact op je le­ven heb­ben, of die be­schul­di­ging nu te­recht is of niet, maar ze­ker in het ge­val je ten on­rech­te be­schul­digd wordt. Men­sen den­ken soms: waar­om zou ik een ad­vo­caat con­sul­te­ren, ik heb im­mers niets ver­keerd ge­daan, het zal wel goed ko­men.

Niets is min­der waar.

Aan Abra­ham Lin­coln - zelf ad­vo­caat - wordt het be­ken­de ge­zeg­de “he who re­pre­sents himself has a fool for a client” toe­ge­schre­ven. Lin­coln vond dat niet om­dat hij als ad­vo­caat van me­ning was dat ie­der­een zich van rechts­bij­stand moest voor­zien, maar om­dat hij als pro­fes­si­o­nal het in­zicht had dat, hoe ver­stan­dig en ra­ti­o­neel je nor­maal ge­spro­ken ook bent, za­ken in­eens erg ge­com­pli­ceerd kun­nen wor­den wan­neer het over je­zelf gaat. Over je toe­komst bij­voor­beeld, over je re­pu­ta­tie, over je be­staan. Een ver­oor­de­ling kan na­me­lijk zeer in­grij­pen­de en soms on­her­stel­ba­re ge­vol­gen heb­ben voor ie­mands le­ven, soms zelfs voor de rest van ie­mands le­ven. Daar­om is het van groot be­lang om, zo­dra het ver­moe­den ont­staat dat je als ver­dach­te kunt wor­den aan­ge­merkt, met­een pro­fes­si­o­ne­le rechts­bij­stand in te scha­ke­len, nog voor­dat je als ver­dach­te door de po­li­tie wordt ge­hoord. Want je krijgt vaak maar één kans om je ver­haal goed neer te zet­ten en je ver­de­di­ging op te bou­wen.

Van­daar: “een goed be­gin is het hal­ve werk”.

Rob Wor­tel­boer be­han­delt za­ken op het ge­bied van het (jeugd)straf­recht en het psy­chi­a­trisch pa­ti­ën­ten­recht. Rob is lid van de spe­ci­a­li­sa­tie­ver­e­ni­gin­gen NVSA (Ne­der­land­se Ver­e­ni­ging van Straf­recht Ad­vo­ca­ten, VCAS (Ver­e­ni­ging van Cas­sa­tie­ad­vo­ca­ten in Straf­za­ken) en vPan (Ver­e­ni­ging van Psy­chi­a­trisch Pa­ti­ën­ten­recht Ad­vo­ca­ten Ne­der­land).

Ben je be­nieuwd of Rob jou kan bij­staan? Neem dan con­tact met hem op.

Rechts­ge­bie­den

Rob Wor­tel­boer heeft in het rechts­ge­bie­den­re­gis­ter van de Ne­der­land­se orde van ad­vo­ca­ten de vol­gen­de hoofd- (en sub) rechts­ge­bie­den ge­re­gi­streerd:

  • Al­ge­me­ne prak­tijk
  • Straf­recht (sub­rechts­ge­bied:Jeugd­straf­recht)
  • Per­so­nen- en Fa­mi­lie­recht (sub­rechts­ge­bied:Jeugd­be­scher­mings­recht)
  • Psy­chi­a­trisch Pa­ti­ën­ten­recht

Op grond van deze re­gi­stra­tie is hij ver­plicht elk ka­len­der­jaar vol­gens de nor­men van de Ne­der­land­se Orde van Ad­vo­ca­ten tien op­lei­dings­pun­ten te be­ha­len op ie­der ge­re­gi­streerd hoofd­rechts­ge­bied.

Rob Wor­tel­boer be­schikt niet over een der­den­geld­re­ke­ning.

Al­ge­me­ne voor­waar­den mr. R.J. Wor­tel­boer

Klach­ten­re­ge­ling mr. R.J. Wor­tel­boer