“Niks is zo in­grij­pend als een pro­bleem in jouw ei­gen fa­mi­lie. Des­kun­di­ge en per­soon­lij­ke bij­stand is juist in deze si­tu­a­ties enorm be­lang­rijk. Zo weet jij waar je aan toe bent en kan er ge­dacht wor­den aan een op­los­sing.”

Shei­la Al­bers

De mees­te men­sen die bij een ad­vo­caat ko­men heb­ben be­hoef­te aan ie­mand die goed kan uit­leg­gen waar zij aan toe zijn. Shei­la vindt het dan ook be­lang­rijk om trans­pa­rant te zijn naar cli­ën­ten en een luis­te­rend oor aan te bie­den. Be­trok­ken­heid staat bij haar hoog in het vaan­del.

De maat­schap­pij ver­an­dert snel en het fa­mi­lie­recht ver­an­dert mee. Om deze re­den vindt Shei­la het be­lang­rijk om al­tijd op de hoog­te te zijn van de laat­ste ont­wik­ke­lin­gen en uit­spra­ken in het fa­mi­lie- en jeugd­recht. Zo kom je niet snel voor ver­ras­sin­gen te staan. Ook is zij thuis in het in­ter­na­ti­o­naal fa­mi­lie­recht. Speelt bui­ten­lands recht (mis­schien) een rol in jouw zaak? Shei­la zoekt graag voor jou uit wel­ke (in­ter­na­ti­o­na­le) ju­ri­di­sche ge­vol­gen dit voor jouw si­tu­a­tie heeft.

In het fa­mi­lie­recht en jeugd­recht spe­len emo­ties een gro­te rol en ont­staat er vaak on­rust. Ze­ker wan­neer er kin­de­ren in het spel zijn, is het be­lang­rijk dat hun be­lang niet uit het oog ver­lo­ren wordt. Shei­la heeft tij­dens haar mas­ter on­der­zoek ge­daan naar con­flic­ten tus­sen ou­ders of kin­de­ren en hun ge­zins­voogd bij on­der­toe­zicht­stel­lin­gen en uit­huis­plaat­sin­gen. Juist als er pro­ble­men zijn in de com­mu­ni­ca­tie met de ge­zins­voogd is het door­pak­ken op be­lang­rij­ke mo­men­ten hard no­dig. Hier­door kan er weer snel ge­keken wor­den naar waar het echt om gaat, het kind. Hoe je dit het bes­te kan aan­pak­ken ver­schilt per si­tu­a­tie. Shei­la ad­vi­seert jou graag over de mo­ge­lijk­he­den. Over­leg­gen waar het kan en pro­ce­de­ren waar het moet is het mot­to.

Ben je be­nieuwd of Shei­la jou kan hel­pen? Neem dan con­tact met haar op.

Rechts­ge­bie­den

Shei­la Al­bers heeft in het rechts­ge­bie­den­re­gis­ter van de Ne­der­land­se orde van ad­vo­ca­ten nog geen hoofd- (en sub) rechts­ge­bie­den ge­re­gi­streerd staan.

Shei­la Al­bers be­schikt niet over een der­den­geld­re­ke­ning.

Al­ge­me­ne voor­waar­den voor mr. S.J. Al­bers bij Ad­vo­caat M. van der Wei­de

Klach­ten­re­ge­ling