“Niks is zo ingrijpend als een probleem in jouw eigen familie. Deskundige en persoonlijke bijstand is juist in deze situaties enorm belangrijk. Zo weet jij waar je aan toe bent en kan er gedacht worden aan een oplossing.”

Esmé Hoekstra

Esmé Hoeks­tra is sinds 2006 ad­vo­caat en sinds 2010 aan­ge­slo­ten bij Van Dol­der De Geest & Hoeks­tra Ad­vo­ca­ten. Naast ad­vo­caat is zij ook me­di­a­tor. Esmé ad­vi­seert en pro­ce­deert op het ge­bied van fa­mi­lie­recht en straf­recht. Naast vol­was­se­nen treedt zij ook re­gel­ma­tig op voor min­der­ja­ri­ge cli­ën­ten.

Esmé is ge­spe­ci­a­li­seerd in het fa­mi­lie­recht en houdt zich - on­der meer - be­zig met de af­wik­ke­ling van echt­schei­din­gen, maar ook bij ali­men­ta­tie­ge­schil­len, in ge­zags­kwes­ties, het op­stel­len van een ou­der­schaps­plan of vast­stel­ling van va­der­schap en er­ken­ning. Voorts treedt Esmé op als me­di­a­tor in fa­mi­lie­za­ken. Wan­neer u ge­za­men­lijk tot een op­los­sing wenst te ko­men, kan Esmé u hier­bij be­ge­lei­den.

Daar­naast heeft zij rui­me ken­nis en er­va­ring op het ge­bied van (jeugd)straf­recht. Zij staat cli­ën­ten bij van vlak na aan­hou­ding tot en met de uit­spraak door de recht­bank of het ge­rechts­hof. Ook voor bij­stand tij­dens een OM-zit­ting kunt u een be­roep doen op haar.

Orde van Advocaten Noord-Holland logoRaad voor Rechtsbijstand logo