“Niks is zo ingrijpend als een probleem in jouw eigen familie. Deskundige en persoonlijke bijstand is juist in deze situaties enorm belangrijk. Zo weet jij waar je aan toe bent en kan er gedacht worden aan een oplossing.”

Mendel de Geest

In 1997 heeft Men­del de Geest zijn doc­to­raal Ne­der­lands Recht aan de Fa­cul­teit der Rechts­ge­leerd­heid be­haald aan de Uni­ver­si­teit van Am­ster­dam. Op dat mo­ment was hij al werk­zaam als ju­ri­disch me­de­wer­ker bij een ad­vo­ca­ten­kan­toor in Heer­hugo­waard, waar hij na het be­ha­len van zijn ti­tel be­gon als ad­vo­caat. Dit kan­toor heeft hij in 2002 ver­ruild voor een an­der kan­toor in Heer­hugo­waard. Tij­dens deze ja­ren is mr. De Geest ook ac­tief be­trok­ken ge­weest bij de Rechts­win­kel te Heer­hugo­waard, eerst als rechts­win­ke­lier en la­ter als on­der­steu­nend ad­vi­seur voor de rechts­win­ke­liers. In 2006 is hij be­gon­nen aan de spe­ci­a­li­sa­tie op­lei­ding per­so­nen- en fa­mi­lie­recht van de vFAS, wel­ke op­lei­ding hij in ja­nu­a­ri 2007 suc­ces­vol heeft af­ge­rond. Sinds­dien is hij ook bij deze over­koe­pe­len­de or­ga­ni­sa­tie aan­ge­slo­ten. In 2009 heeft hij Van Dol­der, De Geest & Hoeks­tra Ad­vo­ca­ten mede op­ge­richt.

Men­del is werk­zaam bin­nen de rechts­ge­bie­den fa­mi­lie­recht en straf­recht. Naast zijn werk­zaam­he­den als ad­vo­caat is hij te­vens me­di­a­tor.

Met zijn ja­ren­lan­ge ex­per­ti­se op bei­de rechts­ge­bie­den - en zijn spe­ci­a­li­sa­tie in het fa­mi­lie­recht - is Men­del een er­va­ren ad­vo­caat die re­gel­ma­tig pro­ce­du­res voert in­za­ke echt­schei­din­gen, ont­bin­ding sa­men­le­vings­over­een­kom­sten, ali­men­ta­tie en ge­zag. Ook kan Men­del u bij­staan als me­di­a­tor bij (bij­voor­beeld) de af­wik­ke­ling van een echt­schei­ding.

Orde van Advocaten Noord-Holland logoRaad voor Rechtsbijstand logo