“Iedere situatie is uniek. Als het gaat om een ‘life event’ waar je veelal niet zelf voor kiest, dan is het belangrijk dat je je gehoord voelt en wordt bijgestaan in het woud aan dingen die geregeld moeten worden.”

Mirjam van der Weide

Mir­jam is een er­va­ren en be­trok­ken fa­mi­lie­recht­ad­vo­caat en schei­dings­me­di­a­tor. Tij­dens haar stu­die en la­ter in haar werk op de recht­bank Am­ster­dam merk­te zij dat zij voor­al af­fi­ni­teit heeft met de mens ach­ter de ‘zaak’. In 2001 is zij be­ë­digd als ad­vo­caat. Na eerst in de al­ge­me­ne prak­tijk te zijn op­ge­leid, heeft Mir­jam al snel ge­ko­zen voor het per­so­nen- en fa­mi­lie­recht (waar­on­der echt­schei­din­gen, om­gangs­re­ge­lin­gen en ali­men­ta­tie maar ook jeugd­za­ken zo­als uit­huis­plaat­sin­gen en WvG­GZ (voor­heen BOPZ) za­ken).

In 2006 heeft Mir­jam de spe­ci­a­li­sa­tie­op­lei­ding van de vFAS (ver­e­ni­ging van Fa­mi­lie­recht Ad­vo­ca­ten Schei­dings­me­di­a­tors) af­ge­rond en sinds 2012 is zij te­vens werk­zaam als me­di­a­tor. De com­bi­na­tie van de ju­ri­di­sche ken­nis die zij heeft als ad­vo­caat en de vaar­dig­he­den van me­di­a­tor ma­ken dat Mir­jam kun­di­ge bij­stand ver­leent met een per­soon­lij­ke be­trok­ken­heid.

De recht­bank be­noemt Mir­jam ook in za­ken die be­trek­king heb­ben op min­der­ja­ri­gen tot bij­zon­de­re cu­ra­tor. Zij be­har­tigt dan als zo­da­nig de be­lan­gen van het kind en ad­vi­seert de recht­bank daar­over.

Ie­de­re si­tu­a­tie is uniek. Of het nu bij­voor­beeld gaat om een echt­schei­ding, een ge­dwon­gen op­na­me in een psy­chi­a­trisch zie­ken­huis of een uit­huis­plaat­sing van een min­der­ja­ri­ge, het is voor de be­trok­ken per­soon/per­so­nen een ‘life event’ die je vaak maar 1 keer mee­maakt en waar je veel­al niet zelf voor kiest. Er komt op zo’n mo­ment veel op je af. Veel vra­gen, on­ze­ker­heid, emo­ties. Het is dan be­lang­rijk dat je je ge­hoord voelt en wordt bij­ge­staan in het woud aan din­gen die ge­re­geld moe­ten wor­den. Mir­jam vindt het be­lang­rijk dat er aan­dacht is voor de men­se­lij­ke kant en bo­ven­dien wordt door­ge­pakt met goe­de ju­ri­di­sche bij­stand. Wan­neer er kin­de­ren bij be­trok­ken zijn, dient hun be­lang cen­traal te staan. Door goe­de ju­ri­di­sche be­ge­lei­ding in het ge­he­le pro­ces ont­staat er in­zicht en rust, waar­door er weer ruim­te is om wel­over­wo­gen be­slis­sin­gen te ne­men.

Ben je be­nieuwd of Mir­jam jou kan bij­staan of ad­vi­se­ren? Neem dan con­tact met haar op.