“Niks is zo ingrijpend als een probleem in jouw eigen familie. Deskundige en persoonlijke bijstand is juist in deze situaties enorm belangrijk. Zo weet jij waar je aan toe bent en kan er gedacht worden aan een oplossing.”

Sheila Albers

De mees­te men­sen die bij een ad­vo­caat ko­men heb­ben be­hoef­te aan ie­mand die goed kan uit­leg­gen waar zij aan toe zijn. Shei­la vindt het dan ook be­lang­rijk om trans­pa­rant te zijn naar cli­ën­ten en een luis­te­rend oor aan te bie­den. Be­trok­ken­heid staat bij haar hoog in het vaan­del.

De maat­schap­pij ver­an­dert snel en het fa­mi­lie­recht ver­an­dert mee. Om deze re­den vindt Shei­la het be­lang­rijk om al­tijd op de hoog­te te zijn van de laat­ste ont­wik­ke­lin­gen en uit­spra­ken in het fa­mi­lie- en jeugd­recht. Zo kom je niet snel voor ver­ras­sin­gen te staan. Ook is zij thuis in het in­ter­na­ti­o­naal fa­mi­lie­recht. Speelt bui­ten­lands recht (mis­schien) een rol in jouw zaak? Shei­la zoekt graag voor jou uit wel­ke (in­ter­na­ti­o­na­le) ju­ri­di­sche ge­vol­gen dit voor jouw si­tu­a­tie heeft.

In het fa­mi­lie­recht en jeugd­recht spe­len emo­ties een gro­te rol en ont­staat er vaak on­rust. Ze­ker wan­neer er kin­de­ren in het spel zijn, is het be­lang­rijk dat hun be­lang niet uit het oog ver­lo­ren wordt. Shei­la heeft tij­dens haar mas­ter on­der­zoek ge­daan naar con­flic­ten tus­sen ou­ders of kin­de­ren en hun ge­zins­voogd bij on­der­toe­zicht­stel­lin­gen en uit­huis­plaat­sin­gen. Juist als er pro­ble­men zijn in de com­mu­ni­ca­tie met de ge­zins­voogd is het door­pak­ken op be­lang­rij­ke mo­men­ten hard no­dig. Hier­door kan er weer snel ge­keken wor­den naar waar het echt om gaat, het kind. Hoe je dit het bes­te kan aan­pak­ken ver­schilt per si­tu­a­tie. Shei­la ad­vi­seert jou graag over de mo­ge­lijk­he­den. Over­leg­gen waar het kan en pro­ce­de­ren waar het moet is het mot­to.

Ben je be­nieuwd of Shei­la jou kan hel­pen? Neem dan con­tact met haar op.

Shei­la Al­bers heeft in het rechts­ge­bie­den­re­gis­ter van de Ne­der­land­se orde van ad­vo­ca­ten nog geen hoofd- (en sub) rechts­ge­bie­den ge­re­gi­streerd staan.

Orde van Advocaten Noord-Holland logoRaad voor Rechtsbijstand logo