Jouw ad­vo­caat of me­di­a­tor in de re­gio Heer­hugo­waard

Heb jij een ad­vo­caat of me­di­a­tor no­dig in de re­gio van Heer­hugo­waard? Dia­loog Ad­vo­ca­tuur & Me­di­a­ti­on spe­ci­a­li­seert zich in het fa­mi­lie­recht en jeugd­recht en is kent de re­gio Heer­hugo­waard goed. Bo­ven­dien is ons kan­toor in Alkmaar met het open­baar ver­voer en de auto goed be­reik­baar vanaf Heer­hugo­waard.

Fa­mi­lie­recht Heer­hugo­waard

Als fa­mi­lie­recht­ad­vo­caat staan wij re­gel­ma­tig cli­ën­ten bij die wo­nen in Heer­hugo­waard. Door onze ja­ren­lan­ge er­va­ring heb­ben wij cli­ën­ten ge­hol­pen met uit­een­lo­pen­de kwes­ties. Van con­flic­ten over de er­ken­ning van kin­de­ren en de om­gangs­re­ge­ling tot pro­ble­men bij de ver­de­ling of pen­si­oen na schei­ding of sa­men­wo­nen. Een goe­de ad­vo­caat fa­mi­lie­recht in de re­gio Heer­hugo­waard kijkt ver­der dan al­leen het ju­ri­di­sche. Veel men­sen zit­ten niet te wach­ten op een pro­ce­du­re, daar­om is een per­soon­lijke en be­trok­ken aan­pak van jouw ad­vo­caat be­langrijk.

Echt­schei­ding

Een schei­ding is nooit pret­tig. De emo­ties kun­nen hoog op­lo­pen, ter­wijl er juist nu veel ge­re­geld moet wor­den. Een er­va­ren ad­vo­caat in de re­gio Heer­hugo­waard kan jou hier­bij hel­pen. Het is fijn als jul­lie in over­leg af­spra­ken kun­nen ma­ken. Dit kan na­tuur­lijk ook als jul­lie al­le­bei een ad­vo­caat fa­mi­lie­recht in de re­gio Heer­hugo­waard heb­ben.

Het is niet gek als je veel vra­gen hebt als je den­kt aan een echt­schei­ding. Wie blijft er (voor­lo­pig) in de wo­ning wo­nen? Wat is een schei­ding van ta­fel en bed? Wil ik wel schei­den? Wat is een ou­der­schaps­plan? Hoe gaat de zorg­re­ge­ling over onze kin­de­ren er uit zien? Onze fa­mi­lie­recht­spe­ci­a­list in Heer­hugo­waard kan al jouw vra­gen over een even­tu­e­le schei­ding be­ant­woor­den. Dit geldt ui­te­raard ook voor het be­ëin­di­gen van een ge­re­gi­streerd part­ner­schap.

Ali­men­ta­tie

Heb jij vra­gen over part­ner­ali­men­ta­tie, kin­der­ali­men­ta­tie of ali­men­ta­tie voor jong­vol­was­se­nen? Ook dan kan jij in de re­gio Heer­hugo­waard te­recht bij een ad­vo­caat van Dia­loog Ad­vo­ca­tuur & Me­di­a­ti­on.

Onze ali­men­ta­tie­spe­ci­a­list kan de be­hoefte en draag­kracht van ou­ders en kin­de­ren be­re­ke­nen die van in­vloed zijn op de ali­men­ta­tie. Wij heb­ben veel er­va­ring met het ma­ken van zulke ali­men­ta­tie­be­re­ke­nin­gen en onze ad­vo­caat fa­mi­lie­recht in Alkmaar kan al uw vra­gen over dit on­der­werp be­ant­woor­den.

In Heer­hugo­waard zijn er veel on­der­ne­mers die te ma­ken heb­ben met ali­men­ta­tie. Juist voor on­der­ne­mers kan het slim zijn om een goe­de ali­men­ta­tie­be­re­ke­ning te la­ten ma­ken door een ad­vo­caat in de re­gio Heer­hugo­waard. Zo weet je ze­ker dat de ali­men­ta­tie die je krij­gt of be­taalt klopt bij jouw si­tu­a­tie.

Jeugd­recht Heer­hugo­waard

Als jeugd­recht­ad­vo­caat staan wij ou­ders én kin­de­ren in Heer­hugo­waard bij. Wij heb­ben veel er­va­ring met on­der­toe­zicht­stel­lin­gen, uit­huis­plaat­sin­gen, schrif­te­lijke aan­wij­zin­gen en pro­ce­du­res over ge­zag. Een goe­de ad­vo­caat jeugd­recht in Heer­hugo­waard be­grijpt dat een on­der­toe­zicht­stel­ling of uit­huis­plaat­sing veel met jou en jouw ge­zin doet en neemt daar­om de tijd om zich te ver­die­pen in jouw zaak.

Dia­loog Ad­vo­ca­tuur & Me­di­a­ti­on hou­dt zich veel be­zig met het jeugd­recht in de re­gio Heer­hugo­waard. Onze ad­vo­caat jeugd­recht heeft veel er­va­ring en kent daar­door veel ge­zins­voog­den en jeugd­hulp­in­stel­lin­gen in Heer­hugo­waard en om­ge­ving. Ui­te­raard be­zoekt onze jeugd­recht­ad­vo­caat de (ge­slo­ten) jeugd­hulp­in­stel­lin­gen in Heer­hugo­waard zo­als het Trans­fe­ri­um of Tri­ver­sum als een cli­ënt hier ver­blijft.

Me­di­a­ti­on Heer­hugo­waard

Wil je we­ten wat me­di­a­ti­on voor jul­lie pro­ble­men kan doen? Zoek jij een goe­de me­di­a­tor in de re­gio Heer­hugo­waard? De me­di­a­tor van Dia­loog Ad­vo­ca­tuur & Me­di­a­ti­on staat voor jul­lie klaar.

Als me­di­a­tor in de re­gio Heer­hugo­waard bie­den wij re­gel­ma­tig me­di­a­ti­on bij schei­ding aan, maar ook voor con­flic­ten over ali­men­ta­tie, om­gangs­re­ge­lin­gen of an­de­re fa­mi­lie­con­flic­ten kan me­di­a­ti­on een goe­de keu­ze zijn.

Als jul­lie uit el­kaar gaan, re­gel je het lief­ste zelf hoe jul­lie je spul­len ver­de­len en waar de kin­de­ren ver­blij­ven. Tij­dens me­di­a­ti­on­ge­sprek­ken kan onze me­di­a­tor in de re­gio Heer­hugo­waard jul­lie be­ge­lei­den in het ma­ken van af­spra­ken. Zo kun­nen jul­lie je schei­ding of con­flict sa­men af­slui­ten en je weer rich­ten op de toe­komst. Sa­men af­spra­ken ma­ken is bo­ven­dien vaak veel goed­ko­per dan een pro­ce­du­re.

Wil je we­ten wat wij voor jou kun­nen be­te­ke­nen? Neem dan voor­al vrij­blij­vend con­tact met ons op. Dia­loog Ad­vo­ca­tuur & Me­di­a­ti­on staat voor jou klaar.