Jouw ad­vo­caat of me­di­a­tor dicht­bij Hei­loo

Woon jij in Hei­loo en heb jij een ad­vo­caat of me­di­a­tor no­dig? Dia­loog Ad­vo­ca­tuur & Me­di­a­ti­on spe­ci­a­li­seert zich in het fa­mi­lie­recht en jeugd­recht ligt op een steen­worp af­stand van Hei­loo. Dit maakt ons kan­toor met het open­baar ver­voer en de auto goed be­reik­baar van­af Hei­loo.

Me­di­a­ti­on Hei­loo

Steeds meer men­sen in Hei­loo we­ten de weg naar de me­di­a­tor te vin­den. De mees­te men­sen den­ken aan me­di­a­ti­on wan­neer zij wil­len schei­den, maar ook bij ali­men­ta­tie, om­gang of an­de­re fa­mi­lie­con­flic­ten kan me­di­a­ti­on een goe­de keu­ze voor jul­lie zijn. Zoek jij een goe­de me­di­a­tor in de om­ge­ving van Hei­loo? De er­va­ren me­di­a­tor van Dia­loog Ad­vo­ca­tuur & Me­di­a­ti­on staat voor jul­lie klaar.

Als me­di­a­tor be­ge­lei­den wij vaak men­sen uit Hei­loo die wil­len schei­den. Zij vin­den het vaak be­lang­rijk dat er snel ge­zocht wordt naar een op­los­sing voor de kin­de­ren en me­di­a­ti­on is daar erg ge­schikt voor. Tij­dens me­di­a­ti­on­ge­sprek­ken kan onze me­di­a­tor in de re­gio Hei­loo jul­lie be­ge­lei­den in het ma­ken van af­spra­ken over de schei­ding. Bij­voor­beeld over jul­lie wo­ning of tij­de­lij­ke af­spra­ken. Zo kun­nen jul­lie je schei­ding op jul­lie ei­gen ma­nier en tem­po af­wik­ke­len.

Fa­mi­lie­recht Hei­loo

Als er­va­ren fa­mi­lie­recht­ad­vo­caat in de re­gio Hei­loo heb­ben wij cli­ën­ten ge­hol­pen in al­ler­lei si­tu­a­ties. Van echt­schei­din­gen, con­flic­ten over het ou­der­lijk ge­zag en de om­gangs­re­ge­ling tot pro­ble­men bij de ver­de­ling of pen­si­oen na schei­ding of sa­men­wo­nen. Hier­bij is er vaak meer dan al­leen een ju­ri­disch pro­bleem. Een goe­de ad­vo­caat fa­mi­lie­recht snapt dit en denkt met jul­lie mee. Een per­soon­lij­ke en be­trok­ken aan­pak van jouw ad­vo­caat kan hier­in het ver­schil ma­ken.

Echt­schei­ding of be­ëin­di­gen sa­men­wo­nen

Als jul­lie heb­ben be­slo­ten om uit el­kaar te gaan, moet er vaak veel ge­re­geld wor­den. Of dit nu een schei­ding is, het be­ëin­di­gen van jul­lie ge­re­gi­streerd part­ner­schap of sa­men­wo­nen, dit is nooit pret­tig. Een er­va­ren fa­mi­lie­recht­ad­vo­caat in de re­gio Hei­loo kan jul­lie hel­pen om be­lang­rij­ke stap­pen te zet­ten en voor­zien van des­kun­dig ad­vies. Het is fijn als jul­lie in over­leg af­spra­ken kun­nen ma­ken, maar dit kan ook als jul­lie al­le­bei een goe­de ad­vo­caat fa­mi­lie­recht in de re­gio Hei­loo heb­ben.

Als je denkt aan een echt­schei­ding of het be­ëin­di­gen van sa­men­wo­nen, kan het dat je veel vra­gen hebt. Wie blijft er (voor­lo­pig) in de wo­ning wo­nen? Wat is een schei­ding van ta­fel en bed? Wil ik wel schei­den? Wat is een ou­der­schaps­plan? Wan­neer zijn onze kin­de­ren bij wel­ke ou­der? Ben ik te­vre­den met deze zorg­re­ge­ling? Onze fa­mi­lie­recht­spe­ci­a­list van de re­gio Hei­loo kan al jouw vra­gen over een schei­ding be­ant­woor­den. Dit geldt ui­ter­aard ook voor het be­ëin­di­gen van een ge­re­gi­streerd part­ner­schap.

Ali­men­ta­tie

Ook als jij vra­gen hebt over part­ner­ali­men­ta­tie, kin­der­ali­men­ta­tie of ali­men­ta­tie voor jong­vol­was­se­nen kan een ad­vo­caat van Dia­loog Ad­vo­ca­tuur & Me­di­a­ti­on jou in de buurt van Hei­loo hel­pen.

Onze ali­men­ta­tie­spe­ci­a­list kan de be­hoef­te en draag­kracht van ou­ders en kin­de­ren be­re­ke­nen die van in­vloed zijn op de ali­men­ta­tie. Wij heb­ben veel er­va­ring met het ma­ken van zul­ke ali­men­ta­tie­be­re­ke­nin­gen en onze ad­vo­caat fa­mi­lie­recht in Alkmaar kan al uw vra­gen over dit on­der­werp be­ant­woor­den.

Wij mer­ken dat er in Hei­loo veel on­der­ne­mers wo­nen. Juist voor on­der­ne­mers is het slim zijn om een goe­de ali­men­ta­tie­be­re­ke­ning te la­ten ma­ken door een er­va­ren ad­vo­caat. Een ali­men­ta­tie­spe­ci­a­list in Hei­loo kan jou pre­cies ver­tel­len de ali­men­ta­tie die je krijgt of be­taalt klopt bij jouw si­tu­a­tie.

Jeugd­recht Hei­loo

Bij Dia­loog Ad­vo­ca­tuur & Me­di­a­ti­on vin­den wij het be­lang­rijk dat zo­wel ou­ders als kin­de­ren toe­gang heb­ben tot een goe­de jeugd­recht­ad­vo­caat in de buurt van Hei­loo. Wij heb­ben veel er­va­ring met on­der­toe­zicht­stel­lin­gen, (spoed) uit­huis­plaat­sin­gen, schrif­te­lij­ke aan­wij­zin­gen en pro­ce­du­res over ge­zag. Jeugd­recht­za­ken doen veel met jouw ge­zin en een goe­de ad­vo­caat jeugd­recht in Hei­loo neemt daar­om de tijd om zich goed te ver­die­pen in jouw si­tu­a­tie.

Het is vaak erg pret­tig dat onze ad­vo­caat jeugd­recht veel er­va­ring heeft met on­der­toe­zicht­stel­lin­gen en uit­huis­plaat­sin­gen in Hei­loo. Wij ken­nen hier­door veel ge­zins­voog­den en jeugd­hulp­in­stel­lin­gen in Hei­loo en om­ge­ving, waar­door wij vaak snel we­ten bij wie wij moe­ten zijn en hoe wij jouw si­tu­a­tie het bes­te kun­nen aan­pak­ken.

Wil je we­ten wat wij voor jou kun­nen be­te­ke­nen? Neem dan voor­al vrij­blij­vend con­tact met ons op. Dia­loog Ad­vo­ca­tuur & Me­di­a­ti­on staat voor jou klaar.