Gezag na scheiding

Gepubliceerd op .

Vaak krij­gen wij als ad­vo­caat vra­gen van ou­ders over het ge­zag na schei­ding. Heb­ben jul­lie ge­za­men­lijk het ge­zag als jul­lie uit el­kaar gaan? Of niet? In deze blog ge­ven wij een kor­te uit­leg over wie er waar­schijn­lijk ge­zag over de kin­de­ren heeft als jul­lie gaan schei­den.

Wat is ge­zag?

Kort ge­zegd heeft een ou­der die het ge­zag over een kind heeft, het recht en de plicht om het kind ver­zor­gen en op­voe­den. Dit houdt on­der an­de­re in dat een ou­der met ge­zag toe­stem­ming moet ge­ven voor be­lang­rij­ke be­slis­sin­gen over het kind. Denk hier­bij aan het in­schrij­ven op een school, ver­hui­zen, me­di­sche be­han­de­lin­gen, va­kan­ties in het bui­ten­land, etc.

Ju­ri­disch ou­der?

Voor de vraag wie er ge­zag heeft/krijgt bij of na het hu­we­lijk of ge­re­gi­streerd part­ner­schap, is het be­lang­rijk om te kij­ken wie de ju­ri­disch ou­ders van het kind zijn.

Zijn jul­lie kin­de­ren ge­bo­ren tij­dens jul­lie hu­we­lijk of ge­re­gi­streerd part­ner­schap? Dan is het ju­ri­disch ou­der­schap in veel ge­val­len (van rechts­we­ge) au­to­ma­tisch ge­re­geld. Voor ou­ders van het­zelf­de ge­slacht gel­den er vaak aan­vul­len­de ei­sen.

Let op! Zijn er tij­dens jul­lie ge­re­gi­streerd part­ner­schap voor 2014 kin­de­ren ge­bo­ren? Dan is het ju­ri­disch ou­der­schap niet au­to­ma­tisch ge­re­geld. Hier­voor moet er nog er­ken­ning plaats­vin­den. Zijn er in of na 2014 kin­de­ren ge­bo­ren tij­dens jul­lie ge­re­gi­streerd part­ner­schap? Dan is het ju­ri­disch ou­der­schap wel ge­re­geld. Dit geldt al­leen voor ge­re­gi­streerd part­ner­schap­pen, voor ge­trouw­de ou­ders geldt deze uit­zon­de­ring niet.

Als jul­lie kind is ge­bo­ren voor­dat jul­lie zijn ge­trouwd of een ge­re­gi­streerd part­ner­schap had­den, dan ben je ju­ri­disch ou­der ge­wor­den als je jul­lie kind hebt er­kend.

Ge­zag tij­dens hu­we­lijk of ge­re­gi­streerd part­ner­schap

In de wet staat dat ju­ri­di­sche ou­ders ge­za­men­lijk het ge­zag heb­ben tij­dens het hu­we­lijk of ge­re­gi­streerd part­ner­schap. Dit be­te­kent dat als jul­lie kind is ge­bo­ren tij­dens jul­lie hu­we­lijk of ge­re­gi­streerd part­ner­schap en jul­lie al­le­bei de ju­ri­di­sche ou­ders zijn ge­wor­den, jul­lie ook au­to­ma­tisch het ge­zag heb­ben. Is jul­lie kind voor jul­lie hu­we­lijk of ge­re­gi­streerd part­ner­schap ge­bo­ren, maar is er wel er­kend? Ook dan heb­ben jul­lie tij­dens het hu­we­lijk of ge­re­gi­streerd ge­za­men­lijk ge­zag het ge­zag ge­kre­gen. Dus ook als slechts één van jul­lie voor het hu­we­lijk of ge­re­gi­streerd part­ner­schap het ge­zag had.

Uit­gangs­punt ge­za­men­lijk ge­zag

Het uit­gangs­punt is dat jul­lie ook als jul­lie gaan schei­den ge­za­men­lijk het ge­zag hou­den over jul­lie kin­de­ren. Dus ook als slechts één van jul­lie voor het hu­we­lijk het ge­zag had, of als het kind bij één ou­der gaat wo­nen.

Hier zijn uit­zon­de­rin­gen op mo­ge­lijk. Bij­voor­beeld als dit niet in het be­lang van jul­lie kin­de­ren is. Als fa­mi­lie­recht­ad­vo­caat heb­ben wij het dan vaak over het ‘klem­cri­te­ri­um’. Dit houdt in dat jul­lie kind als het ware klem komt te zit­ten tus­sen jul­lie als ou­ders. Bij­voor­beeld om­dat één van jul­lie mis­bruik maakt van het ge­zag, of de kin­de­ren er erg veel last van heb­ben dat jul­lie als ou­ders niet meer met el­kaar kun­nen com­mu­ni­ce­ren. Een­hoof­dig ge­zag wordt in ie­der ge­val niet zo­maar toe­ge­we­zen, dit moet goed wor­den on­der­bouwd.

Ad­vies over ge­zag

Ui­ter­aard geeft deze blog geen 100% ze­ker­heid op de vraag of wie er ge­zag heeft over jul­lie kind(eren). Wil je dit wel ze­ker we­ten? Vraag dan al­tijd ad­vies aan een er­va­ren ad­vo­caat fa­mi­lie­recht. Een fa­mi­lie­recht­ad­vo­caat kan dit bij­voor­beeld voor jul­lie na­kij­ken in het ge­zags­re­gis­ter en goed uit­zoe­ken wat jul­lie si­tu­a­tie is. Jul­lie zijn in ie­der ge­val van har­te wel­kom op ons kan­toor in Alkmaar. Maak bij vra­gen dus snel een af­spraak.

undefined