In­dexe­ring ali­men­ta­tie in 2021 wor­dt 3%

Gepubliceerd op .

Ie­der jaar stij­gt de kin­der­ali­men­ta­tie en part­ner­ali­men­ta­tie. Dit noe­men wij in­dexe­ren. Hoe hoog het in­dexe­rings­per­cen­ta­ge is, wor­dt ie­der jaar vast­ge­steld door de Mi­nis­ter van Rechts­be­scher­ming. Het is be­kend ge­wor­den dat de ali­men­ta­tie in 2021 met 3% gaat stij­gen.

Waar­om in­dexe­ren?

Ali­men­ta­tie is een bij­dra­ge in het le­vens­on­der­houd van een ex-part­ner of kin­de­ren. Om­dat de prij­zen van het le­vens­on­der­houd (denk aan bood­schap­pen, huur, etc.) ie­der jaar stij­gen, stij­gt jaar­lijks ook de kin­der­ali­men­ta­tie of part­ner­ali­men­ta­tie. De ali­men­ta­tie­be­dra­gen wor­den ie­der jaar op 1 ja­nu­ari ge­ïn­dexeerd.

Houd de ver­ho­ging zelf in de ga­ten

De ver­ho­ging van de part­ner­ali­men­ta­tie of kin­der­ali­men­ta­tie ge­beurt niet au­to­ma­tisch en jul­lie krij­gen hier geen brief over. Hou­dt daar­om als ali­men­ta­tie­plich­ti­ge of ali­men­ta­tie­ge­rech­tig­de zelf goed in de ga­ten wat het nieuwe be­drag aan ali­men­ta­tie wor­dt/is. Het is net­jes om de­ge­ne die de ali­men­ta­tie moet be­ta­len hier­op te wij­zen.

Een tip van ons: je kan op de web­site van het LBIO mak­ke­lijk be­re­ke­nen wat het nieuwe be­drag aan ali­men­ta­tie is. Je hoeft al­leen het jaar­tal van de uit­spraak waar­in de ali­men­ta­tie is vast­ge­steld in te vul­len en het ali­men­ta­tie­be­drag. De web­site re­kent de rest uit.

Is in­dexe­ren ver­plicht?

Hier kun­nen wij kort over zijn; ja, in­dexe­ren van de ali­men­ta­tie is ver­plicht. Als de ali­men­ta­tie­plich­ti­ge de be­ta­lin­gen niet ver­hoogt (ook niet na­dat de ali­men­ta­tie­ge­rech­tig­de hem of haar hier­op wijst), kan je het LBIO vra­gen om dit be­drag alsnog te in­nen.