Lesbisch ouderschap: hoe zit dat?

Gepubliceerd op .

Er zijn een he­le­boel kin­de­ren die niet een moe­der en een va­der op hun ge­boor­te­ak­te heb­ben staan, maar twee moe­ders. Hoe zit dat? En hoe kun­nen jul­lie re­ge­len dat niet al­leen de ge­boor­te­moe­der, maar ook de part­ner of­fi­ci­eel moe­der is van jul­lie kind­je?

Twee moe­ders

De vrou­we­lij­ke part­ner van de ge­boor­te­moe­der wordt ook wel de duo-moe­der of mee­moe­der ge­noemd. Moe­der­schap is meer dan een bi­o­lo­gi­sche band tus­sen moe­der en kind en het is fijn als dat ook of­fi­ci­eel vast­ge­legd kan wor­den. Niet al­leen voor jul­lie ei­gen ge­voel, maar ook voor de ju­ri­di­sche ge­vol­gen en prak­ti­sche za­ken zo­als een er­fe­nis.

Ju­ri­disch ou­der­schap

Je kan als mee­moe­der op ver­schil­len­de ma­nie­ren ju­ri­disch ou­der wor­den. Hoe dit ge­beurt en wat je moet doen, hangt af van jul­lie per­soon­lij­ke si­tu­a­tie. Hier­on­der heb­ben wij de op­ties kort voor jul­lie op een rij­tje ge­zet.

Ge­trouwd of ge­re­gi­streerd part­ner­schap

Als jul­lie ge­trouwd of ge­re­gi­streerd part­ner zijn, is het mo­ge­lijk dat de mee­moe­der net als de ge­boor­te­moe­der al van­af de ge­boor­te van jul­lie kind ju­ri­disch ou­der wordt. Hier­voor moe­ten jul­lie wel een ver­kla­ring op­vra­gen bij de Stich­ting do­nor­ge­ge­vens waar­in staat dat de bi­o­lo­gi­sche va­der van jul­lie kind­je ano­niem is en geen rol zal spe­len in de ver­zor­ging en op­voe­ding. Deze ver­kla­ring kun­nen jul­lie dan bij de ge­boor­te­aan­gif­te van jul­lie kind­je la­ten zien aan de amb­te­naar van de bur­ger­lij­ke stand van de ge­meen­te.

Is het voor jul­lie niet mo­ge­lijk om deze ver­kla­ring op te vra­gen? Bij­voor­beeld om­dat de do­nor niet ano­niem is, of om­dat de be­vruch­ting niet door mid­del van kunst­ma­ti­ge be­vruch­ting heeft plaats­ge­von­den? Of heb­ben jul­lie deze ver­kla­ring niet over­legd bij de ge­boor­te­aan­gif­te? Dan is het mis­schien wel mo­ge­lijk voor de mee­moe­der om jul­lie kind­je te er­ken­nen of adop­te­ren.

Er­ken­nen

Voor de er­ken­ning heeft de mee­moe­der toe­stem­ming no­dig van de ge­boor­te­moe­der. Het voor­deel is dat de er­ken­ning vaak snel ge­re­geld kan wor­den en je dit zelfs voor de ge­boor­te al kan doen. Zo is de mee­moe­der ge­lijk van­af de ge­boor­te ju­ri­disch ou­der.

Je denkt er lie­ver niet aan, maar let hier­bij wel op dat er de mo­ge­lijk­heid be­staat dat de ju­ri­di­sche band tus­sen de mee­moe­der en het kind ooit on­ge­daan ge­maakt kan wor­den. Bij­voor­beeld op ver­zoek van het kind of de bi­o­lo­gi­sche va­der. Heb­ben jul­lie een be­ken­de do­nor? Dan ra­den wij aan om jul­lie in­ten­ties goed vast te leg­gen in een do­nor­over­een­komst om dit soort nare si­tu­a­ties te voor­ko­men.

Adop­tie

De mee­moe­der kan ook de ju­ri­di­sche ou­der wor­den door adop­tie. Om dit in wer­king te zet­ten zal een ad­vo­caat een ver­zoek moe­ten in­die­nen bij de recht­bank. Als er aan de ei­sen voor adop­tie is vol­daan, is dit ver­zoek aan de rech­ter vaak slechts een for­ma­li­teit.

Adop­tie heeft ten op­zich­te van de an­de­re op­ties om ju­ri­disch ou­der te wor­den een paar mo­ge­lij­ke voor­de­len. Heb­ben jul­lie veel te ma­ken met het bui­ten­land? Bij­voor­beeld van­we­ge werk, of een am­bi­tie om ooit in het bui­ten­land te gaan wo­nen? Dan is adop­tie mis­schien een in­te­res­san­te op­tie voor jul­lie. Dit om­dat het ou­der­schap door adop­tie vaak wel in het bui­ten­land wordt er­kend en het ju­ri­disch ou­der­schap van de mee­moe­der door er­ken­ning niet. Bo­ven­dien kan de ju­ri­di­sche band tus­sen moe­der en kind, in te­gen­stel­ling tot ju­ri­disch ou­der­schap door er­ken­ning, niet een­vou­dig on­ge­daan ge­maakt wor­den.

Wan­neer kies je voor wel­ke op­tie?

Ie­de­re op­tie heeft voor- en na­de­len. Wij ra­den jul­lie aan om je voor­af goed te la­ten in­for­me­ren door een ad­vo­caat die ken­nis heeft van les­bisch ou­der­schap. Zo kun­nen jul­lie een wel­over­wo­gen keu­ze ma­ken hoe jul­lie het ju­ri­disch ou­der­schap van de mee­moe­der re­ge­len.

undefined