Omgangsregeling op afstand?

Gepubliceerd op .

Het aan­tal co­ro­na­be­smet­tin­gen in ons land loopt weer op en de over­heid heeft de maat­re­ge­len weer aan­ge­scherpt. Net als eer­der dit jaar zijn er ook nu weer ou­ders die zich zor­gen ma­ken om de om­gangs­re­ge­ling van hun kin­de­ren met de an­de­re ou­der. Kan de om­gangs­re­ge­ling nu wel of niet door­gaan?

Ga met el­kaar in ge­sprek

Net als al­tijd is het ook nu be­lang­rijk om met el­kaar in ge­sprek te gaan. Hoe gaan jul­lie als ou­ders om met deze si­tu­a­tie? Is er een re­den om de om­gangs­re­ge­ling nu (tij­de­lijk) aan te pas­sen? Wat is in het be­lang van jul­lie kind?

Be­lang van om­gang

Kin­de­ren van ge­schei­den ou­ders heb­ben recht op om­gang met bei­de ou­ders. Voor kin­de­ren is het dan ook over het al­ge­meen be­lang­rijk dat de om­gangs­re­ge­ling door kan gaan.

Al­ter­na­tie­ven fy­sie­ke om­gang

In be­gin­sel kan de om­gangs­re­ge­ling “ge­woon” plaats­vin­den, mits ie­der­een ge­zond is en de maat­re­ge­len in acht wor­den ge­no­men. Als er toch een re­den is om de om­gang niet fy­siek door te la­ten gaan, bij­voor­beeld om­dat een van jul­lie klach­ten heeft, of zelfs koorts, is het be­lang­rijk om na te den­ken over al­ter­na­tie­ven. Als fy­sie­ke om­gang niet mo­ge­lijk is, is vi­deo­bel­len via Fa­ceTi­me, Whats­App of Sky­pe in veel ge­val­len een goed (tij­de­lijk) al­ter­na­tief. Zo kun­nen ou­der en kind el­kaar toch even zien en spre­ken, zon­der dat ie­mand het ri­si­co loopt op be­smet­ting. Pro­beer hier­bij zo veel mo­ge­lijk aan te slui­ten bij de be­hoef­te en mo­ge­lijk­he­den van jul­lie kind. Dit is ui­ter­aard erg af­han­ke­lijk van de leef­tijd van jul­lie kind.

Hoe pak je het beeld­bel­len aan?

Vi­deo­bel­len is voor hele jon­ge kin­de­ren (tus­sen de 0 en 3 jaar) las­tig. Toch kan bel­len in deze leef­tijds­ca­te­go­rie pri­ma. Denk hier­bij aan kor­te con­tac­ten waar­bij je sa­men met je kind een lied­je zingt of een boek­je leest. Met wat ou­de­re kin­de­ren is het vaak mak­ke­lij­ker om te vi­deo­bel­len, om­dat zij zich be­ter kun­nen con­cen­tre­ren.

Het is voor kin­de­ren pret­tig als bei­de ou­ders hun sti­mu­le­ren in het vi­deo­bel­len. De fy­siek aan­we­zi­ge ou­der kan bij­voor­beeld mee­den­ken over ge­spreks­on­der­wer­pen of het scherm vast­hou­den als jul­lie kind iets wil la­ten zien aan de vi­deo­bel­len­de ou­der. Denk hier­bij aan een to­neel­stuk­je, maar ook ge­woon spel van jul­lie kind of tram­po­li­ne­sprin­gen.

Ze­ker voor wat ou­de­re kin­de­ren is het ook pret­tig als zij pri­va­cy krij­gen bij het bel­len en er niet zo­maar ie­mand kan mee­luis­te­ren. Zo heb­ben kind en ou­der echt wat tijd sa­men.

An­de­re idee­ën

Niet ie­der­een vindt het pret­tig om (al­leen te) beeld­bel­len. Ge­luk­kig zijn er ook an­de­re mo­ge­lijk­he­den om con­tact te heb­ben en jouw kind te la­ten we­ten dat jij aan hem/haar denkt. Stuur eens een kaartje of foto per post, of doe sa­men een (on­li­ne) spel­le­tje.

Ad­vies

Heb je vra­gen over een om­gangs­re­ge­ling en wil je ad­vies? Neem dan snel con­tact op met een van onze fa­mi­lie­recht ad­vo­ca­ten in Alkmaar.

undefined