Ver­hui­zen met jul­lie kind. Mag dat?

Gepubliceerd op . Geschreven door Sheila Albers.

“Wij gaan ver­hui­zen.” Een me­dede­ling die veel stof kan doen op­waai­en. Wan­neer het de be­doe­ling is om een paar stra­ten ver­der­op te gaan wo­nen is dit veel­al geen pro­bleem, maar dat kan an­ders zijn wan­neer de be­stem­ming van de ver­hui­zing een an­de­re stad is.

“Hoe vaak zie ik mijn kind nog?”, “Kan hij of zij niet bij mij gaan wo­nen?”, “Moet mijn kind naar een an­de­re school?” of “Kan dat de an­de­re ou­der dit zo­maar be­slis­sen?” zijn vra­gen die de ach­ter­blij­ven­de ou­der kan heb­ben.

Er kun­nen veel re­de­nen zijn waar­om een ou­der graag wil ver­hui­zen. Bij­voor­beeld om­dat de nieu­we part­ner van de ver­hui­zen­de ou­der er­gens an­ders woont, er een baan wordt aan­ge­bo­den waar­voor een ver­hui­zing no­dig is of om­dat hij of zij graag dich­ter bij fa­mi­lie wil gaan wo­nen.

Wel of geen ge­zag

Voor de vraag of een ou­der mag ver­hui­zen met jul­lie kind, is het ju­ri­disch van be­lang wie er ge­zag heeft. Wan­neer jul­lie al­le­bei het ge­zag heb­ben, heeft de ver­hui­zen­de ou­der na­me­lijk toe­stem­ming no­dig van de an­de­re ou­der om met jul­lie kind te ver­hui­zen. Als de ver­hui­zen­de ou­der al­leen het ge­zag heeft, is toe­stem­ming ju­ri­disch niet al­tijd no­dig maar na­tuur­lijk wel net­jes. Ze­ker wan­neer er een om­gangs­re­ge­ling is tus­sen jul­lie kind en de ach­ter­blij­ven­de ou­der, is het be­lang­rijk om na te den­ken hoe jul­lie dit na de ver­hui­zing gaan op­los­sen.

Pro­beer er over te pra­ten

Wan­neer je er over na­denkt om te ver­hui­zen, is het een goed idee om er eerst met de va­der of moe­der van jul­lie kind over te pra­ten. Zo kan je uit­leg­gen waar­om je graag wil ver­hui­zen en wel­ke ge­vol­gen dit heeft voor het con­tact tus­sen de ach­ter­ge­ble­ven ou­der en het kind heeft. Wat vindt hij of zij hier­van? Kun­nen jul­lie een re­ge­ling be­den­ken die voor jul­lie al­le­bei werkt? Wat is in het be­lang van jul­lie kind?

Zul­ke ge­sprek­ken kun­nen erg las­tig zijn. Als jul­lie er wel graag sa­men uit wil­len ko­men, kan me­di­a­ti­on de on­der­steu­ning ge­ven die jul­lie no­dig heb­ben om er tóch nog sa­men uit te ko­men. Voor­deel hier­van is dat jul­lie cre­a­tief kun­nen na­den­ken over mo­ge­lij­ke op­los­sin­gen. Dit is an­ders als jul­lie naar de rech­ter moe­ten.

Naar een ad­vo­caat

Als het niet lukt om sa­men tot een op­los­sing te ko­men, is het han­dig om ad­vies in te win­nen van een ad­vo­caat. Krijg je geen toe­stem­ming van de an­de­re ou­der met ge­zag om te ver­hui­zen? Dan heb je ver­van­gen­de toe­stem­ming van de rech­ter no­dig. Een fa­mi­lie­recht ad­vo­caat kan hier een ver­zoek voor in­die­nen bij de recht­bank. Ons ad­vies is om hier tij­dig ad­vies over in te win­nen bij een ad­vo­caat bij jou in de buurt. Een pro­ce­du­re bij de recht­bank kan na­me­lijk lan­ger du­ren dan je denkt.

Is jouw kind al ver­huisd, maar heb je hier als ou­der met ge­zag geen toe­stem­ming voor ge­ge­ven? Laat je in dat ge­val door een ad­vo­caat fa­mi­lie­recht in­for­me­ren over de mo­ge­lijk­he­den voor een be­vel van de rech­ter voor de ver­hui­zen­de ou­der om te­rug te ver­hui­zen.

Neem con­tact met ons op

Heb je vra­gen over ver­hui­zen met kin­de­ren? Neem ge­rust con­tact op met een ad­vo­caat of me­di­a­tor van Dia­loog in Alkmaar voor een vrij­blij­vend ad­vies.