Vrouw bleek al ge­trouwd. Nie­tig hu­we­lijk

Gepubliceerd op .

Het zal je maar ge­beu­ren, je komt er­ach­ter dat jouw echt­ge­noot/echt­ge­no­te al ge­trouwd is met een an­der. Wat kan je dan doen? De Recht­bank Noord-Hol­land, lo­ca­tie Alkmaar heeft een tijd­je ge­le­den uit­spraak ge­daan in zo’n zaak. Mir­jam van der Wei­de stond de man als ad­vo­caat bij om het hu­we­lijk na hun schei­ding nie­tig te ver­kla­ren. Zijn ex-vrouw bleek tij­dens hun hu­we­lijk al/nog ge­trouwd te zijn met ie­mand an­ders.

Al ge­schei­den, toch nie­tig hu­we­lijk

In deze zaak is de man na hun schei­ding tot de ont­dek­king ge­ko­men dat de vrouw voor het slui­ten van het hu­we­lijk tus­sen par­tij­en al was ge­huwd met een an­de­re man in het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk. In Ne­der­land mag je niet trou­wen als je nog ge­trouwd bent met ie­mand an­ders. Trouw je als­nog? Dan heeft dat een nie­tig hu­we­lijk als ge­volg.

De man had be­lang bij een nie­tig­ver­kla­ring van het hu­we­lijk, om­dat de vrouw nog maan­de­lijks een deel van zijn pen­si­oen ont­ving. Dit was zo af­ge­spro­ken in het echt­schei­dings­con­ve­nant.

Om die re­den wenst de man nie­tig­ver­kla­ring van het hu­we­lijk van par­tij­en. Als ze niet ge­trouwd wa­ren, heeft de vrouw hier ook geen recht op. Dat par­tij­en al ge­schei­den wa­ren van el­kaar maak­te de zaak wel ex­tra in­ge­wik­keld. De vraag voor Mir­jam als fa­mi­lie­recht­ad­vo­caat was of het hu­we­lijk nie­tig ver­klaard kon wor­den, on­danks het feit dat par­tij­en al wa­ren ge­schei­den.

Ge­trouwd in het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk

Voor­af­gaand aan het hu­we­lijk van par­tij­en was de vrouw dus ge­trouwd met een an­de­re man in het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk. Van deze man is zij nooit ge­schei­den.

Zo­als ge­zegd kan je maar met één per­soon te­ge­lijk ge­trouwd zijn. Toch was de vrouw het niet eens met de nie­tig­ver­kla­ring van het hu­we­lijk in Ne­der­land. Zij had er be­lang bij om het pen­si­oen van de man te blij­ven ont­van­gen.

Tij­dens de pro­ce­du­re van de nie­tig­ver­kla­ring heeft de vrouw om deze re­den ver­zocht om de ver­zoe­ken van de man af te wij­zen, dan wel de pro­ce­du­re aan te hou­den in af­wach­ting van de door haar te voe­ren pro­ce­du­re in het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk. Zij was van plan om haar hu­we­lijk met de man in het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk te ver­nie­ti­gen. Zij vond dit vol­doen­de re­den om het hu­we­lijk met de man in Ne­der­land niet nie­tig te ver­kla­ren. De recht­bank ging hier niet in mee.

Ver­schil nie­tig hu­we­lijk of ver­nie­ti­gen hu­we­lijk

Als je niet vol­doet aan de ver­eis­ten om een gel­dig hu­we­lijk te slui­ten, le­vert dit een grond op voor de nie­tig­ver­kla­ring van het hu­we­lijk. Een van de ver­eis­ten is dat je niet ge­trouwd mag zijn. Een nie­tig hu­we­lijk wordt ge­acht nooit te heb­ben be­staan. Een ver­nie­tigd hu­we­lijk stopt te be­staan op het mo­ment van ver­nie­ti­ging. Ver­nie­ti­ging heeft dus geen te­rug­wer­ken­de kracht.

De recht­bank Alkmaar heeft om deze re­den over­wo­gen dat nog los van de vraag of een pro­ce­du­re van de vrouw om het hu­we­lijk in het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk te ver­nie­ti­gen kans van sla­gen heeft, de even­tu­e­le ver­nie­ti­ging van het hu­we­lijk geen te­rug­wer­ken­de kracht heeft. Dit be­te­kent dat het nog al­tijd een feit is dat zij tij­dens de slui­ting van het hu­we­lijk met de man in Ne­der­land al was ge­huwd met de man in het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk en dit een re­den is voor nie­tig­ver­kla­ring van het hu­we­lijk tus­sen par­tij­en.

Te­rug­be­ta­len ali­men­ta­tie en pen­si­oen

Om­dat het hu­we­lijk met de man in Ne­der­land nie­tig is ver­klaard, wa­ren zij “nooit” ge­trouwd. Dit had ook als ge­volg dat par­tij­en dus niet ge­schei­den wa­ren en de vrouw geen recht heeft op part­ner­ali­men­ta­tie of pen­si­oen. De recht­bank in Alkmaar heeft daar­om vast­ge­steld dat de vrouw dit moet te­rug­be­ta­len aan de man.

Vra­gen over nie­tig­ver­kla­ring van een hu­we­lijk?

Het ken­merk van de zaak bij de recht­bank in Alkmaar waar­in Mir­jam de man als ad­vo­caat bij­stond is ECLI:NL:RBN­HO:2020:4254.

Heb jij vra­gen over de ver­nie­ti­ging of nie­tig­ver­kla­ring van een hu­we­lijk? Neem dan con­tact op met een van onze ad­vo­ca­ten fa­mi­lie­recht. Zij kun­nen jou al­les ver­tel­len over schei­den, ver­nie­ti­gen of een nie­tig hu­we­lijk.