Ali­men­ta­tie jong meer­der­ja­ri­ge

Gepubliceerd op . Geschreven door Sheila Albers.

Als je 18 bent, be­slis jij zelf over jouw fi­nan­ci­ën. Ali­men­ta­tie hoort daar ook bij. Wat vaak over het hoofd wor­dt ge­zien is dat niet al­leen de ou­der die al ali­men­ta­tie be­taal­de toen jij nog kind was jou vanaf jouw acht­tien­de nog ali­men­ta­tie moet be­ta­len, maar dat het ook kan voor­ko­men dat ook jouw an­de­re ou­der een bij­dra­ge aan jou moet be­ta­len. Af­spra­ken over ali­men­ta­tie maak jij als jong vol­was­se­ne zelf met jouw ou­ders. Als dat niet lukt (of je wil ad­vies over wat een pas­sen­de bij­dra­ge is) kan een ad­vo­caat jou ver­der hel­pen.

In de prak­tijk zien wij meest­al jong vol­was­se­nen (tus­sen de 18 en 21 jaar oud) die gaan stu­de­ren en een bij­dra­ge no­dig heb­ben van een of al­le­bei de ou­ders. Maar ook als jij bo­ven de 21 jaar oud bent kun­nen jouw ou­ders ver­plicht zijn om ali­men­ta­tie te be­ta­len. In som­mi­ge ou­der­schaps­plan­nen staat een ar­ti­kel op­ge­no­men over een bij­dra­ge zo­lang het kind stu­deert (meest­al tot­dat zij 25 jaar oud zijn) en met re­de­lijke re­sul­ta­ten en in over­leg met hen met een be­roeps­op­lei­ding of stu­die be­zig is. On­dan­ks dat in een ou­der­schaps­plan af­spra­ken staan tus­sen jouw ou­ders, kan jij je hier wel op be­roe­pen. Dat kan voor een stu­dent enorm veel sche­len in de por­te­mon­nee!