Er­ken­ning en ge­zag

Gepubliceerd op . Geschreven door Sheila Albers.

Het re­ge­len van de er­ken­ning van een kind blijft voor veel ou­ders iets bij­zon­ders. Ju­ri­disch wordt je de ou­der van jul­lie kind­je. Sinds dit jaar (2023) is dat niet het meer het eni­ge wat er met de er­ken­ning ver­an­derd: als jij jouw kind er­kent, krijg je ook au­to­ma­tisch het ge­zag. Veel men­sen dach­ten dat dat al­tijd al zo was, maar dat was het ze­ker niet.

Een groot voor­deel van deze wets­wij­zi­ging is dat het aan­vra­gen van ge­zag niet meer ver­ge­ten kan wor­den. Dat is na­me­lijk iets wat wij in de prak­tijk vaak zien. Ou­ders (vaak va­ders) ko­men er pas na het ver­bre­ken van de re­la­tie ach­ter dat zij hun kind wel heb­ben er­kend, maar dat zij (nog) geen ge­za­men­lijk ge­zag heb­ben. In dat ge­val heeft al­leen de ge­boor­te­moe­der het ge­zag over jul­lie kind en moet zij toe­stem­ming ge­ven voor het aan­vra­gen van ge­za­men­lijk ge­zag met de an­de­re ou­der. Als zij daar geen toe­stem­ming voor geeft, kan het ge­zag al­leen ver­kre­gen wor­den als er een ver­zoek in­ge­diend wordt bij de recht­bank voor ge­za­men­lijk ge­zag.

Na­deel van het ach­ter­af re­ge­len van het ge­zag is dat dit lang niet meer al­tijd soe­pel ver­loopt. Vaak is het ver­bre­ken van de re­la­tie (en de ge­vol­gen hier­van) de re­den dat de moe­der geen toe­stem­ming meer geeft voor ge­za­men­lijk ge­zag, ook al was het tij­dens de re­la­tie nog wel de be­doe­ling dat al­le­bei de ou­der het ge­zag zou­den heb­ben.

De wij­zi­ging klinkt dus po­si­tief. Toch kan het voor­ko­men dat het niet de be­doe­ling is dat al­le­bei de ou­ders het ge­zag krij­gen na de er­ken­ning. Kan je daar nu dan niks te­gen doen? Ge­luk­kig is ook aan die si­tu­a­tie ge­dacht. Als jul­lie het er over eens zijn dat ge­za­men­lijk ge­zag na er­ken­ning niet ge­wenst is, moe­ten jul­lie dit bij de ge­meen­te aan­ge­ven voor­dat de er­ken­ning heeft plaats­ge­von­den. Jul­lie leg­gen dan een ver­kla­ring af bij de ge­meen­te, waar­door jul­lie kind al­leen wordt er­kent en er geen ge­za­men­lijk ge­zag tot stand komt. De ge­boor­te­moe­der heeft dan als eni­ge het ge­zag over jul­lie kind. Zijn jul­lie ver­ge­ten om zo’n ver­kla­ring af te leg­gen? Dan heb­ben jul­lie toch au­to­ma­tisch ge­za­men­lijk het ge­zag.

Als jul­lie het niet eens zijn, is dit las­ti­ger. Het kan ge­beu­ren dat de moe­der al­leen het ge­zag over jul­lie kind wil hou­den, maar de an­de­re ou­der wel ge­za­men­lijk ge­zag wil. In dat ge­val zal de moe­der haar toe­stem­ming voor de er­ken­ning waar­schijn­lijk wei­ge­ren. De an­de­re ou­der krijgt dan geen ge­zag over jul­lie kind en kan dan al­leen via de rech­ter pro­be­ren het kind te er­ken­nen of het ge­za­men­lijk ge­zag te krij­gen.

Deze wets­wij­zi­ging heeft geen te­rug­wer­ken­de kracht. Dat be­te­kent dat als jij je kind­je in 2022 of eer­der hebt er­kend, je niet als­nog au­to­ma­tisch het ge­zag krijgt. Ook als jul­lie kind­je wel in 2023 is ge­bo­ren.

Lees (hier) meer over het au­to­ma­tisch ge­zag bij er­ken­nen.

Onze tip: be­spreek voor de er­ken­ning goed met el­kaar of jul­lie wel of juist niet sa­men het ge­zag wil­len heb­ben. Dat kan veel on­rust voor­ko­men.