Feit of fabel: Een kind van 12 jaar mag kiezen bij wie hij of zij gaat wonen

Gepubliceerd op .

Vaak ho­ren wij van cli­ën­ten dat als een kind 12 jaar oud is, hij of zij zelf mag kie­zen bij wel­ke ou­der hij of zij gaat wo­nen. Maar klopt dat wel? In deze blog ver­tel­len wij hier meer over.

La­ten we maar met de deur in huis val­len. Het klopt niet dat een kind van 12 jaar of ou­der zelf mag kie­zen waar hij of zij gaat wo­nen. Jul­lie als ou­ders met het ge­zag be­pa­len dit nog al­tijd tot het kind 18 jaar oud is. Ko­men jul­lie er sa­men niet uit? Dan hakt de rech­ter deze knoop door.

Me­ning van het kind

Wat wel klopt, is dat een kind van­af 12 jaar zijn of haar me­ning kan la­ten ho­ren aan de rech­ter als er een pro­ce­du­re is ge­start over de hoofd­ver­blijf­plaats van het kind. Dit noe­men wij een kind­ge­sprek. Tij­dens dit ge­sprek met de rech­ter kan een kind uit­leg­gen wat hij of zij vindt en waar­om. Een rech­ter neemt dit mee in zijn of haar keu­ze, maar dit is niet bin­dend. Het kan dus best zo zijn dat het kind heeft aan­ge­ge­ven bij zijn va­der te wil­len wo­nen, maar als de rech­ter het in het be­lang van het kind vindt dat hij bij zijn moe­der woont, kan een rech­ter toch de keu­ze ma­ken dat het kind bij zijn moe­der gaat/blijft wo­nen.

Luis­te­ren

Dat jul­lie kind van­af 12 jaar niet zelf mag kie­zen waar hij of zij woont, be­te­kent niet dat hij of zij niet be­trok­ken moet wor­den in het ma­ken van een keu­ze hier­over. Het is al­tijd be­lang­rijk om een kind se­ri­eus te ne­men en te luis­te­ren naar wat hij of zij te zeg­gen heeft. Als jul­lie kind een uit­ge­spro­ken voor­keur heeft, doen jul­lie er goed aan om hier­over in ge­sprek te gaan.

Ge­sprek met de me­di­a­tor

Dit on­der­werp wordt ook vaak be­spro­ken in me­di­a­ti­on. Als jul­lie als ou­ders bij een me­di­a­tor zit­ten voor bij­voor­beeld een echt­schei­ding of ver­bre­ken sa­men­wo­nen, moe­ten jul­lie ook een ou­der­schaps­plan ma­ken. Een van de on­der­wer­pen die hier­bij ook aan bod ko­men is de vraag waar de kin­de­ren gaan wo­nen en wat de zorg­re­ge­ling/om­gangs­re­ge­ling wordt. Ook moet in het ou­der­schaps­plan ver­meld wor­den hoe jul­lie kind is be­trok­ken bij de tot­stand­ko­ming van het ou­der­schaps­plan.

Als jul­lie kind ook graag zijn/haar me­ning wil de­len, is het in veel ge­val­len ook mo­ge­lijk dat er een ge­sprek wordt in­ge­pland waar­bij het kind zijn of haar me­ning kan de­len met de me­di­a­tor. Dit geeft kin­de­ren vaak het ge­voel dat zij se­ri­eus ge­no­men wor­den.

undefined