Lek­ker op va­kan­tie!

Gepubliceerd op . Geschreven door Esmé Hoekstra.

Yes!!! De zon schijnt weer, de tem­pe­ra­tu­ren gaan lang­zaam maar ze­ker om­hoog en er ko­men vrije da­gen aan. Na Pa­s­en komt nog He­mel­vaart, Pink­ste­ren, soms een week school­va­kan­tie in juni en dan uit­ein­de­lijk die heer­lijk lan­ge zo­mer­va­kan­tie van 6 we­ken. Ge­noeg mo­ge­lijk­he­den om er op uit te trek­ken naar ver­re exo­ti­sche oor­den of dich­ter­bij huis.

He­laas… zo re­laxed als dit klin­kt is het lang niet voor ie­de­reen. Want: wat als je sa­men het ge­zag over je kin­de­ren hebt, maar niet meer sa­men bent. Kun je dan zo maar naar dat tro­pi­sche strand af­rei­zen? Nee, is het ant­woord. Of in ie­der ge­val; dat is niet aan te ra­den.

Wan­neer je op een vlieg­veld staat met je min­der­ja­ri­ge kind­jes en je kunt de dou­a­ne niet la­ten zien dat de an­de­re ou­der toe­stem­ming geeft voor die reis, dan heb je een pro­bleem. De dou­a­ne wil zwart op wit zien dat je ex-part­ner het goed vindt dat jij met jul­lie kin­de­ren naar het bui­ten­land reist. Dit om kin­der­ont­voe­ring te­gen te gaan. Hef­tig en het ge­beurt nog steeds. Va­ker dan je den­kt. En dat is dan ook pre­cies de re­den waar­om er bij de grens scherp op ge­con­tro­leerd wor­dt.

Dus, hoe zorg je dat jouw reis ge­woon door kan gaan en je met kin­de­ren op je va­kan­tie­be­stem­ming aan­komt? Sim­pel, be­spreek ruim van te vo­ren met de va­der of moe­der van je kin­de­ren jul­lie va­kan­tie­plan­nen en leg deze sa­men dui­de­lijk vast. Dit kan in een e-mail of in het ou­der­schaps­plan. Stap 2, down­load een toe­stem­mings­for­mu­lier op de web­site van de Rijks­over­heid (klik hier voor de link), vul het for­mu­lier in, zorg dat je het al­le­bei on­der­te­kent en neem het mee in je hand­ba­ga­ge. Als bij­la­ge een ko­pie van een gel­dig le­gi­ti­ma­tie­be­wijs van de ou­der die toe­stem­ming geeft, en klaar!

Niet al­tijd gaat het zo mak­ke­lijk… Soms maakt de ach­ter­blij­ven­de ou­der zich zor­gen over de vei­lig­heid op de va­kan­tie­be­stem­ming of vindt de ou­der die thuis­blijft de va­kan­tie te lang du­ren. Ook wor­dt er vaak niet over­le­gd, maar me­de­ge­deeld dat de kin­de­ren op va­kan­tie gaan. En soms gunt de ene ou­der de an­de­re ou­der ‘ge­woon’ he­le­maal niks, ook geen va­kan­tie met de kin­de­ren.

On­wijs ver­ve­lend én voor­al ver­drie­tig, maar er is wel wat aan te doen. Als dui­de­lijk wor­dt dat je ex-part­ner niet wil mee­wer­ken aan jouw voor­ge­no­men reis, ook niet na over­leg, neem je con­tact op met een ad­vo­caat. Die zal nog een keer pro­be­ren een ak­koord te krij­gen van de an­de­re ou­der. Als dat echt niet wil luk­ken, rest er niks an­ders dan een pro­ce­du­re bij de recht­bank. Er wor­dt dan een ver­zoek in­ge­diend tot ver­van­gen­de toe­stem­ming voor de reis naar het bui­ten­land mét je kin­de­ren.

Fij­ne va­kan­tie!