Voor­naams­wij­zi­ging als je je als non-bi­nair iden­ti­fi­ceert

Gepubliceerd op . Geschreven door Esmé Hoekstra.

Not a She, Not a He, Just Me!

Ons kan­toor wordt re­gel­ma­tig ge­beld met de vraag of wij cli­ën­ten kun­nen hel­pen bij een voor­naams­wij­zi­ging. Dat is op zich niets nieuws. Steeds va­ker ne­men men­sen nu ook con­tact met ons op om­dat zij zich iden­ti­fi­ce­ren als non-bi­nair en dáárom een an­de­re voor­naam wen­sen. Of dat ook mo­ge­lijk is? Ons ant­woord op deze vraag? Ja, dat kan!

In Ne­der­land kan een ad­vo­caat na­mens een cli­ënt een ver­zoek in­die­nen om de voor­naam van die cli­ënt te la­ten wij­zi­gen. Wan­neer je je voor­naam wil la­ten wij­zi­gen, wordt een ver­zoek­schrift in­ge­diend bij de recht­bank. Hier­in vraag je de recht­bank om te be­pa­len dat de amb­te­naar van de bur­ger­lij­ke stand de of­fi­ci­ë­le voor­naam of voor­na­men op je ge­boor­te­ak­te, wij­zigt.

Die of­fi­ci­ë­le voor­naam is vaak een ty­pisch vrou­we­lij­ke of man­ne­lij­ke voor­naam en dat is juist waar de cli­ënt last van heeft in het da­ge­lijks le­ven. Wan­neer je je­zelf voor­stelt, bij de dok­ter, in het zie­ken­huis, op school en zelfs op je bi­bli­o­theek­pas­je: over­al staat of staan je of­fi­ci­ë­le voor­naam/voor­na­men ver­meld óf de voor­let­ters die daar­bij ho­ren. Op die ma­nier wordt ie­mand da­ge­lijks ge­con­fron­teerd met die man­ne­lij­ke of vrou­we­lij­ke voor­naam. En bij elke con­fron­ta­tie met die of­fi­ci­ë­le voor­naam, kan dat voor de cli­ënt pijn­lij­ke of ver­drie­ti­ge ge­voe­lens op­roe­pen. Maar, hier is dus een op­los­sing voor. Ons kan­toor kan na­mens jou een ver­zoek in­die­nen tot wij­zi­ging van je voor­naam.

En dan? En hoe gaan wij dan te werk? Na een uit­ge­breid in­ta­ke­ge­sprek stel­len wij een ver­zoek­schrift op. Daar­in staat wat op dat mo­ment de of­fi­ci­ë­le voor­naam is van ie­mand en we slui­ten de ge­boor­te­ak­te bij. De ge­boor­te­ak­te wordt trou­wens door ons kan­toor op­ge­vraagd bij de ge­meen­te, dat hoeft de cli­ënt niet zelf te doen.

Ver­der wordt in het ver­zoek­schrift uit­ge­legd wat de re­den is om de voor­naam te wij­zi­gen. Voor elke cli­ënt zal dit een per­soon­lijk ver­haal zijn. Bij­voor­beeld dat de cli­ënt op school of op het werk al lan­ge tijd een zelf­ge­ko­zen an­de­re voor­naam ge­bruikt en ook zo wordt ge­noemd door fa­mi­lie en vrien­den, maar ook op de sport­club of bij de mu­ziek­ver­e­ni­ging. Waar mo­ge­lijk on­der­bou­wen we dit met stuk­ken. Kort­om: een zo dui­de­lijk mo­ge­lijk ver­haal voor de rech­ter over het waar­om van de naams­wij­zi­ging. De ju­ri­di­sche eis is dat er vol­doen­de zwaar­wich­ti­ge (per­soon­lij­ke) be­lan­gen zijn om je voor­naam te wij­zi­gen.

Tot slot staat er in het ver­zoek­schrift na­tuur­lijk ook ver­meld wat je wenst dat je nieu­we voor­naam wordt. Let op, je kunt niet zo­maar elke voor­naam kie­zen. De nieu­we voor­naam mag na­me­lijk niet ‘on­ge­past’ zijn. Denk dan aan scheld­woor­den, be­spot­te­lij­ke na­men of een naam die uit heel veel na­men be­staat. Tot slot mag je nieu­we voor­naam niet het­zelf­de zijn als je ach­ter­naam.

Pro­ce­du­re En dan, na jouw ak­koord, dient de ad­vo­caat het ver­zoek­schrift in bij de recht­bank. Wan­neer er een hel­der ver­zoek ligt dat goed on­der­bouwd is, doet de recht­bank de zaak mee­st­al schrif­te­lijk af. Dat be­te­kent dat er geen zit­ting plaats­vindt. Wan­neer het ver­zoek tot naams­wij­zi­ging wordt toe­ge­kend, geeft de recht­bank dit door aan de ge­meen­te. De nieu­we naam wordt ver­vol­gens in­ge­schre­ven in de re­gis­ters van de bur­ger­lij­ke stand. Daar­na kan een nieuw pas­poort of ID-kaart aan­ge­vraagd wor­den met de nieu­we naam. Ook an­de­re of­fi­ci­ë­le do­cu­men­ten moe­ten ge­wij­zigd wor­den naar je nieu­we voor­naam.

Twij­fel je of je in jouw si­tu­a­tie een voor­naams­wij­zi­ging kunt aan­vra­gen of wil je dat we voor je aan de slag gaan? Neem dan ge­rust con­tact met ons op voor meer in­for­ma­tie of maak een af­spraak.

Kos­ten? De kos­ten hoe­ven trou­wens geen pro­bleem te zijn. Wan­neer je in aan­mer­king komt voor ge­fi­nan­cier­de rechts­bij­stand (een toe­voe­ging of ook wel ‘pro deo’ ge­noemd), kun­nen we op deze ba­sis voor je op­tre­den. Je be­taalt dan en­kel een ei­gen bij­dra­ge en het grif­fie­recht. De over­heid be­taalt de rest van de kos­ten voor de rechts­bij­stand.

Mr. Esmé Hoeks­tra