6 maan­den Dia­loog Ad­vo­ca­tuur & Me­di­a­ti­on

Gepubliceerd op .

De tijd vliegt voor­bij. Laatst kwa­men wij tot de ont­dek­king dat ons kan­toor al­weer een half jaar be­staat!

Tijd om de ba­lans op te ma­ken. Er is veel ver­an­dert, in po­si­tie­ve zin. On­danks de start tij­dens de span­nen­de Co­ron­a­pe­ri­o­de heb­ben we in­mid­dels onze draai ge­von­den. Ver­trouw­de klan­ten zijn met ons mee­ge­gaan en nieu­we zijn ge­ko­men. Daar zijn we blij mee. Wij ho­pen dat ie­der­een zich net zo pret­tig op ons kan­toor aan de Ken­ne­merstraat­weg voelt als wij. Wij voe­len ons er in ie­der ge­val al he­le­maal thuis, wat wel fijn is om­dat je er toch heel wat uren door­brengt.

Een fees­te­lij­ke ope­ning heb­ben wij he­laas niet op kan­toor ge­had door de be­per­kin­gen die Co­ro­na ook ons heeft op­ge­legd. Maar we heb­ben ons on­danks dat erg ge­steund en ge­waar­deerd ge­voeld door col­le­ga’s en be­ken­den. Ho­pe­lijk komt straks de tijd dat we el­kaar weer meer kun­nen op­zoe­ken.

Na­tuur­lijk zijn er ook al­tijd din­gen die be­ter en an­ders kun­nen. Het was best een druk­ke tijd, waar­door de te­le­fo­ni­sche be­reik­baar­heid niet al­tijd op­ti­maal is ge­weest. We heb­ben ons best ge­daan om goed con­tact te on­der­hou­den met ie­der­een. In de op­start heb­ben wij zelf het no­di­ge aan­ge­past, om onze dienst­ver­le­ning te ver­be­te­ren. Feed­back hier­bij is al­tijd wel­kom.

Nu we de aan­loop­fa­se steeds ver­der ach­ter ons heb­ben lig­gen, kun­nen we onze tijd en ener­gie weer ste­ken in waar wij het liefst mee be­zig zijn en wat de re­den was voor het star­ten van ons ei­gen kan­toor: men­sen hel­pen en steu­nen in een pe­ri­o­de dat het op fa­mi­lie­rech­te­lijk ge­bied min­der goed gaat. Luis­te­ren naar wat echt in ie­mand om­gaat, maar ook zoe­ken naar ge­meen­schap­pe­lij­ke be­lan­gen om tot een op­los­sing te ko­men. Juist in een tijd als deze re­a­li­se­ren wij ons steeds weer wat het be­lang is om naar el­kaar te luis­te­ren en met el­kaar in ge­sprek gaan. Dit draagt het meest bij om deze vaak hef­ti­ge pe­ri­o­de op een re­la­tief over­zien­ba­re ter­mijn af te kun­nen ron­den. Onze klan­ten la­ten ons vaak we­ten dat dit juist is waar zij be­hoef­te aan heb­ben, naast ju­ri­di­sche des­kun­dig­heid. Wij pro­be­ren hier­in steeds de juis­te ba­lans te vin­den en ons hier­in te on­der­schei­den van de (fa­mi­lie­recht)ad­vo­ca­ten die een za­ke­lij­ke­re in­steek heb­ben.