Pro deo ad­vo­caat fa­mi­lie­recht

Gepubliceerd op .

Re­gel­ma­tig wor­den wij ge­beld met de vraag of wij men­sen ook pro deo hel­pen. An­ders ge­zegd; of wij gra­tis rechts­bij­stand ver­le­nen in fa­mi­lie­recht en jeugd­recht za­ken.

Pro deo

In de volks­mond wordt er vaak ge­spro­ken over pro deo ad­vo­ca­ten. Hier wor­den ad­vo­ca­ten mee be­doeld die gra­tis of voor een lage ver­goe­ding ie­mand kun­nen bij­staan in bij­voor­beeld het fa­mi­lie­recht of jeugd­recht. De re­den hier­voor is vaak dat men­sen het uur­ta­rief van een ad­vo­caat niet kun­nen be­ta­len, maar wel rechts­bij­stand van een ad­vo­caat no­dig heb­ben. Bij­voor­beeld om­dat zij wil­len schei­den, de om­gangs­re­ge­ling niet goed loopt, de kin­der­ali­men­ta­tie ge­wij­zigd moet wor­den, of om­dat er een on­der­toe­zicht­stel­ling is aan­ge­vraagd.

Ge­fi­nan­cier­de rechts­bij­stand

Een deel van onze cli­ën­ten heeft recht op ge­sub­si­di­eer­de rechts­bij­stand (een toe­voe­ging). Dit be­te­kent dat de over­heid een deel van de kos­ten voor de ad­vo­caat of me­di­a­tor be­taalt. De cli­ënt be­taalt dan al­leen een ei­gen bij­dra­ge, wel­ke af­han­ke­lijk is van zijn of haar in­ko­men. Hoe la­ger het in­ko­men, hoe la­ger de ei­gen bij­dra­ge. Heb jij het idee dat jij op ba­sis van jouw in­ko­men in aan­mer­king komt voor ge­sub­si­di­eer­de rechts­bij­stand? Dan kan jouw ad­vo­caat of me­di­a­tor hier een ver­zoek toe in­die­nen bij de Raad voor Rechts­bij­stand.

Steeds min­der ad­vo­ca­ten staan men­sen met een toe­voe­ging bij

Wij mer­ken dat er steeds min­der ad­vo­ca­ten zijn in de om­ge­ving van Alkmaar die cli­ën­ten op ba­sis van een toe­voe­ging bij­staan. Met name bij schei­din­gen lijkt dit een pro­bleem. De re­den hier­voor is dui­de­lijk: de ver­goe­din­gen van de over­heid om men­sen in het fa­mi­lie­recht bij te staan zijn erg laag. Hier­door ver­rich­ten ad­vo­ca­ten vaak “gra­tis” werk.

Toe­gang tot een ad­vo­caat of me­di­a­tor

Bij Dia­loog Ad­vo­ca­tuur & Me­di­a­ti­on staan wij als ad­vo­caat en me­di­a­tor wel men­sen op ba­sis van een toe­voe­ging bij. Wij vin­den het be­lang­rijk dat ie­der­een toe­gang heeft tot een ad­vo­caat en ju­ri­disch ad­vies. Wil je we­ten of wij jou kun­nen bij­staan of be­ge­lei­den? Neem dan snel con­tact op met een van onze ad­vo­ca­ten in Alkmaar.