Mir­jam van der Wei­de in chat­team ‘Dag van de schei­ding’

Gepubliceerd op .

Op vrij­dag 11 sep­tem­ber or­ga­ni­seert de spe­ci­a­li­sa­tie­ver­e­ni­ging vFAS weer de dag van de schei­ding. Deze edi­tie is an­ders dan an­ders. Nor­maal stel­len de aan­ge­slo­ten fa­mi­lie­recht ad­vo­ca­ten en me­di­a­tors hun kan­toor open voor ie­der­een die vra­gen heeft over schei­den en de rou­tes hier­naar­toe. Kie­zen jul­lie al­le­bei voor een ei­gen ge­spe­ci­a­li­seer­de fa­mi­lie­recht­ad­vo­caat? Of kie­zen jul­lie sa­men voor een schei­dings­me­di­a­tor?

Om­dat het dit jaar van­we­ge de co­ron­a­maat­re­ge­len niet voor ie­der­een mo­ge­lijk is om langs een ad­vo­ca­ten­kan­toor bij jou in de buurt te gaan, heeft de vFAS dit jaar iets nieuws be­dacht: een chat­team. Dit be­te­kent dat er op vrij­dag 11 sep­tem­ber een team van ge­spe­ci­a­li­seer­de ad­vo­caat-me­di­a­tors fa­mi­lie­recht voor u klaar zit­ten om al uw vra­gen over schei­den, me­di­a­ti­on en ad­vo­ca­tuur te be­ant­woor­den. Onze Mir­jam van der Wei­de maakt op deze dag ook on­der­deel uit van het chat­team van de vFAS.

Na­tuur­lijk zijn onze ad­vo­ca­ten vrij­dag 11 sep­tem­ber ook te­le­fo­nisch en per e-mail be­reik­baar om vra­gen te be­ant­woor­den over schei­den. Wil je lie­ver langs­ko­men bij ons op kan­toor in Alkmaar? Dan ho­ren wij dat graag van te­vo­ren. Je kan een­vou­dig een af­spraak ma­ken via de te­le­foon, Whats­App, het con­tact­for­mu­lier op onze web­si­te, of per e-mail.

Het kan na­tuur­lijk voor­ko­men dat wij in ge­sprek zijn als jij ons belt. Spreek dan ge­rust een voi­ce­mail­be­richt in en dan bel­len wij jou zo snel mo­ge­lijk te­rug.

Wil je meer le­zen over de dag van de schei­ding? Kijk dan op de web­si­te van de vFAS.