Sex­chat­ting wor­dt straf­baar

Gepubliceerd op .

Vanaf 1 juli 2024 is het niet meer toe­ge­staan voor vol­was­se­nen om sek­su­eel ge­tinte be­rich­ten uit te wis­se­len met kin­de­ren on­der de 16 jaar. Dit staat in de nieuwe Wet sek­su­e­le mis­drij­ven. Deze wet is be­doeld om jon­ge­ren te be­scher­men te­gen on­li­ne sek­su­eel mis­bruik. Het ver­bod op 'sex­chat­ting' legt een dui­de­lijke re­gel vast in de sa­men­le­ving, wat be­langrijk is voor de slacht­of­fers. Slacht­of­fers voe­len zich vaak schul­dig en scha­men zich voor wat er is ge­beurd. De wet moet er­voor zor­gen dat slacht­of­fers be­ter be­scher­md wor­den. Sek­su­eel grens­over­schrij­dend ge­drag is niet ac­cep­ta­bel. De nieuwe wet is op 19 maart goed­ge­keurd door de Eerste Ka­mer. Naast het ver­bod op sex­chat­ting tus­sen vol­was­se­nen en kin­de­ren on­der de 16 jaar, wor­dt ook sex­chat­ting met kwets­ba­re jon­ge­ren van 16 en 17 jaar straf­baar ge­steld.

Het straf­baar ma­ken van sex­chat­ting maakt het mo­ge­lijk om op te tre­den te­gen per­so­nen die be­rich­ten uit­wis­se­len zon­der de in­ten­tie om een kind of jon­ge­re te ont­moe­ten. De straf­fen voor sek­su­e­le mis­drij­ven waar­bij kin­de­ren be­trok­ken zijn, wor­den ver­hoogd. De maxi­ma­le straf voor ver­krach­ting van een kind jon­ger dan 12 jaar wor­dt ver­hoogd naar 15 jaar. Voor slacht­of­fers tus­sen de 12 en 16 jaar wor­dt de maxi­ma­le straf 6 jaar. Ook sek­su­e­le in­ti­mi­da­tie in het open­baar, zo­wel op straat als on­li­ne, wor­dt straf­baar ge­steld.

Voor­heen moesten slacht­of­fers aan­to­nen dat er dwang was, maar met de nieuwe wet is dit niet meer no­dig voor een ver­oor­de­ling we­gens aan­ran­ding of ver­krach­ting. Wel wor­dt dwang vanaf 1 juli ge­zien als een ver­zwa­ren­de fac­tor voor de straf. De nieuwe wet stelt dat seks al­tijd vrij­wil­lig en ge­lijk­waar­dig moet zijn. Wie sek­su­eel con­tact wil, moet zich er­van over­tui­gen dat de an­der dat ook wenst.

Hoe­wel de wet be­doeld is om jon­ge­ren te be­scher­men te­gen on­li­ne sek­su­eel mis­bruik, blijft het be­langrijk om jon­ge­ren dui­de­lijk te ma­ken dat elke vorm van sek­su­eel grens­over­schrij­dend ge­drag on­ac­cep­ta­bel is.