Sex­chat­ting wor­dt straf­baar

Voor­naams­wij­zi­ging als je je als non-bi­nair iden­ti­fi­ceert

Kos­te­lo­ze rechts­bij­stand uit­huis­plaat­sing kind

Per 1 ok­to­ber 2023 wor­dt aan ou­ders van een kind dat mo­ge­lijk uit­huis­ge­plaatst wor­dt, kos­te­lo­ze rechts­bij­stand ge­bo­den.

Ali­men­ta­tie jong meer­der­ja­ri­ge

Als je 18 bent, be­slis jij zelf over jouw fi­nan­ci­ën. Ali­men­ta­tie hoort daar ook bij. Wat vaak over het hoofd wor­dt ge­zien is dat...

Er­ken­ning en ge­zag

Als jij jouw kind er­kent, krijg je ook au­to­ma­tisch het ge­zag. Veel men­sen dach­ten dat dat al­tijd al zo was, maar dat was het ze­ker niet.

Lek­ker op va­kan­tie!

Wat als je sa­men het ge­zag over je kin­de­ren hebt, maar niet meer sa­men bent. Kun je dan zo maar naar dat tro­pi­sche strand af­rei­zen? Nee, is het ant­woord. Of in ie­der ge­val; dat is niet aan te ra­den.

Ge­dwon­gen on­der één dak na echt­schei­ding

Veel schei­den­de men­sen zijn met spoed op zoek naar een nieuwe wo­ning voor tij­dens, maar ook na de schei­ding. Dit lukt he­laas niet al­tijd bin­nen een af­zien­ba­re pe­ri­o­de.

6 maan­den Dia­loog Ad­vo­ca­tuur & Me­di­a­ti­on

De tijd vlie­gt voor­bij. Laatst kwa­men wij tot de ont­dek­king dat ons kan­toor al­weer een half jaar be­staat! Tijd om de ba­lans op te ma­ken.

Pro deo ad­vo­caat fa­mi­lie­recht

Re­gel­ma­tig wor­den wij ge­beld met de vraag of wij men­sen ook pro deo hel­pen. An­ders ge­ze­gd; of wij gra­tis rechts­bij­stand ver­le­nen in fa­mi­lie­recht en jeugd­recht za­ken.

Een ge­boor­te­moe­der én een bi­o­lo­gi­sche moe­der?

In het ge­val van les­bisch moe­der­schap zijn er een he­le­boel aan­staan­de moe­ders die het een fijn idee vin­den dat zij al­le­bei iets bij­dra­gen aan het ont­staan van hun kind­je. Een voor­beeld hier­van is dat de een zwan­ger wor­dt en het kind draagt en dat de an­der de ei­cel le­vert. Naast deze emo­ti­o­ne­le en ge­voels­ma­ti­ge re­den om voor ei­cel­do­na­tie te kie­zen, kan er ook een ju­ri­di­sche re­den zijn die een rol speelt bij deze keu­ze. In deze blog ver­tel­len wij hier meer over.

Een on­der­toe­zicht­stel­ling van­we­ge om­gangs­pro­ble­men

Er wor­den te­gen­woor­dig veel on­der­toe­zicht­stel­lin­gen uit­ge­spro­ken van­we­ge echt­schei­dings­pro­ble­ma­tiek. Als ou­ders niet meer (nor­maal) met el­kaar kun­nen pra­ten, kun­nen kin­de­ren hier veel last van heb­ben. Maar hoe zit dat met om­gang? Kan er ook een on­der­toe­zicht­stel­ling wor­den uit­ge­spro­ken voor om­gangs­pro­ble­ma­tiek?