Kos­te­lo­ze rechts­bij­stand uit­huis­plaat­sing kind

Gepubliceerd op . Geschreven door Esmé Hoekstra.

Ein­de­lijk, goed nieuws! Per 1 ok­to­ber wor­dt de pi­lot rechts­be­scher­ming uit­ge­breid waar­bij kos­te­lo­ze rechts­bij­stand wor­dt ge­bo­den aan ou­ders wiens kind mo­ge­lijk door de over­heid uit huis ge­plaatst gaat wor­den. Het gaat om eerste (spoed)uit­huis­plaat­sin­gen. Het uit huis plaat­sen van een kind is een zeer in­grij­pen­de ge­beur­te­nis voor kind en ou­ders, die het le­ven van het hele ge­zin be­ïn­vloe­dt. Door kos­te­lo­ze rechts­bij­stand aan te bie­den van ge­spe­ci­a­li­seer­de ad­vo­ca­ten, kun­nen ou­ders hun stand­punt be­ter naar vo­ren bren­gen tij­dens een pro­ce­du­re, waar­door hun be­lan­gen (en die van het kind) be­ter ge­wo­gen kun­nen wor­den door de recht­bank.

Hoe­wel wij het liefst zou­den zien dat de rechts­be­scher­ming/ju­ri­di­sche bij­stand aan ou­ders al op een eer­der mo­ment in het pro­ces wor­dt ge­bo­den, zijn onze ad­vo­ca­ten er­van over­tuigd dat uit­brei­ding van de pi­lot een po­si­tie­ve bij­dra­ge zal le­ve­ren aan het jeugd­recht­sys­teem.