Een ge­boor­te­moe­der én een bi­o­lo­gi­sche moe­der?

Gepubliceerd op . Geschreven door Sheila Albers.

In het ge­val van les­bisch moe­der­schap zijn er een he­le­boel aan­staan­de moe­ders die het een fijn idee vin­den dat zij al­le­bei iets bij­dra­gen aan het ont­staan van hun kind­je. Een voor­beeld hier­van is dat de een zwan­ger wordt en het kind draagt en dat de an­der de ei­cel le­vert. Naast deze emo­ti­o­ne­le en ge­voels­ma­ti­ge re­den om voor ei­cel­do­na­tie te kie­zen, kan er ook een ju­ri­di­sche re­den zijn die een rol speelt bij deze keu­ze. In deze blog ver­tel­len wij hier meer over.

Les­bisch moe­der­schap

Als jul­lie al­le­bei een kin­der­wens heb­ben, is het raad­zaam om op on­der­zoek te gaan naar jul­lie mo­ge­lijk­he­den. Voor ho­mo­sek­su­e­le re­la­ties is het vaak na­me­lijk min­der een­vou­dig dan in veel he­te­ro­sek­su­e­le re­la­ties. Hoe wil­len jul­lie je kin­der­wens re­a­li­se­ren? Wil­len jul­lie adop­te­ren? Of is het de be­doe­ling dat een van jul­lie zwan­ger wordt? En zo ja, wel­ke me­tho­de kie­zen jul­lie? Kunst­ma­ti­ge in­se­mi­na­tie? Kie­zen jul­lie een ano­nie­me do­nor? Of juist ie­mand die jul­lie ken­nen? Deze keu­zes heb­ben naast de emo­ti­o­ne­le en ge­voels­ma­ti­ge ge­vol­gen, vaak ook ju­ri­di­sche ge­vol­gen. Ge­vol­gen waar aan­staan­de moe­ders lang niet al­tijd bij stil staan als er ge­dacht wordt aan de kin­der­wens.

Ju­ri­di­sche moe­ders

Wel­ke rou­te jul­lie ook kie­zen, veel moe­ders wil­len niet al­leen fei­te­lijk, maar ook ju­ri­disch moe­der wor­den van hun kind­je. Wij heb­ben eer­der een blog ge­schre­ven over de ma­nie­ren waar­op je als mee­moe­der ju­ri­disch ou­der kan wor­den, maar kort sa­men­ge­vat staan er een aan­tal op­ties open voor roze ou­der­schap / les­bisch ou­der­schap. Adop­tie, er­ken­ning, maar ook van­we­ge jul­lie hu­we­lijk of ge­re­gi­streerd part­ner­schap als jul­lie vol­doen aan alle ver­eis­ten. In de prak­tijk komt het vaak voor dat de mee­moe­der (de moe­der die niet van jul­lie kind­je be­valt) het kind­je er­kent, of door jul­lie hu­we­lijk of ge­re­gi­streerd part­ner­schap ju­ri­disch moe­der wordt. Maar blijf je dan voor al­tijd ju­ri­disch moe­der?

Aan­tas­ten van het ou­der­schap

Het ju­ri­disch ou­der­schap kan in som­mi­ge ge­val­len wor­den aan­ge­tast. Hier­mee be­doe­len wij dat de ge­boor­te­moe­der, de mee­moe­der, het kind of in som­mi­ge ge­val­len zelfs de bi­o­lo­gi­sche va­der op een la­ter mo­ment de er­ken­ning of het ju­ri­disch moe­der­schap ver­nie­tigt. De ba­sis voor deze ver­nie­ti­ging is dan dat de mee­moe­der niet de bi­o­lo­gi­sche moe­der is van jul­lie kind. Als de ei­cel van de mee­moe­der is ge­bruikt en de an­de­re moe­der het kind draagt, kan het moe­der­schap van bei­de moe­ders (de ge­boor­te­moe­der en bi­o­lo­gi­sche moe­der) niet aan­ge­tast wor­den. Het kan voor les­bi­sche moe­ders dan ook een ju­ri­di­sche re­de­nen zijn om na te den­ken over het ge­bruik van de ei­cel van de mee­moe­der.

Ad­vies

Af­stam­mings­recht kan soms best in­ge­wik­keld zijn. Ze­ker voor (aan­staan­de) les­bi­sche ou­ders en re­gen­boog­ge­zin­nen. Het fa­mi­lie­recht is voor deze ge­zins­vor­men nog lang niet al­tijd aan­ge­past. Voor­kom nare si­tu­a­ties en laat je hier goed over ad­vi­se­ren. Neem vrij­blij­vend con­tact met ons op en dan kun­nen wij sa­men kij­ken of een van onze ad­vo­ca­ten of me­di­a­tors in Alkmaar jul­lie hier­bij kun­nen hel­pen.