Een on­der­toe­zicht­stel­ling van­we­ge om­gangs­pro­ble­men

Gepubliceerd op . Geschreven door Sheila Albers.

Er wor­den te­gen­woor­dig veel on­der­toe­zicht­stel­lin­gen uit­ge­spro­ken van­we­ge echt­schei­dings­pro­ble­ma­tiek. Als ou­ders niet meer (nor­maal) met el­kaar kun­nen pra­ten, kun­nen kin­de­ren hier veel last van heb­ben. Maar hoe zit dat met om­gang? Kan er ook een on­der­toe­zicht­stel­ling wor­den uit­ge­spro­ken voor om­gangs­pro­ble­ma­tiek?

Om­gangs­on­der­toe­zicht­stel­ling

Als een on­der­toe­zicht­stel­ling al­leen is be­doeld voor het tot stand bren­gen van een om­gangs­re­ge­ling, heb­ben wij het over een om­gangs­on­der­toe­zicht­stel­ling of kor­ter ge­zegd een om­gangsOTS.

Een on­der­toe­zicht­stel­ling (OTS) mag niet zo­maar wor­den uit­ge­spro­ken, om­dat dit een in­breuk is op het ge­zins­le­ven van ou­ders en kin­de­ren. Een on­der­toe­zicht­stel­ling (OTS) mag om deze re­den al­leen wor­den toe­ge­we­zen als een ui­terst mid­del. Een ul­ti­mum re­me­di­um. Min­der in­grij­pen­de mid­de­len zijn dan niet (meer) mo­ge­lijk. Maar hoe zit dat met een om­gangs­on­der­toe­zicht­stel­ling?

Wat zegt de Hoge Raad?

De Hoge Raad is het hoog­ste rechts­col­le­ge in Ne­der­land. Deze con­tro­leert of la­ge­re rech­ters het recht goed heb­ben toe­ge­past. De Hoge Raad heeft al meer­de­re ke­ren iets ge­zegd over om­gangs­on­der­toe­zicht­stel­lin­gen. Vol­gens de Hoge Raad moet een rech­ter een om­gangsOTS ex­tra goed mo­ti­ve­ren.

De on­der­toe­zicht­stel­ling kan vol­gens de Hoge Raad no­dig zijn als het ont­bre­ken of be­staan van een om­gangs­re­ge­ling zul­ke pro­ble­men en/of con­flic­ten op­le­ve­ren voor het kind dat deze hier­door ern­stig in zijn of haar ont­wik­ke­ling wordt be­dreigd. Dit is een zwa­re toets. Ook moe­ten an­de­re mo­ge­lijk­he­den om dit op te los­sen niet (meer) mo­ge­lijk zijn. Hier­bij kan ge­dacht wor­den aan hulp­ver­le­ning, dwang­som­men, etc.

Ad­vies

Als je vra­gen hebt over een on­der­toe­zicht­stel­ling, kan je al­tijd het ad­vies van een ad­vo­caat jeugd­recht in­win­nen. Hier­bij helpt het als je het rap­port van de Raad voor de Kin­der­be­scher­ming en an­de­re re­le­van­te stuk­ken zo snel mo­ge­lijk op­stuurt. In dat ge­val kan een ad­vo­caat met jou mee­kij­ken waar­om de on­der­toe­zicht­stel­ling nu pre­cies wordt ge­vraagd. Kijk op de web­si­te van de orde van ad­vo­ca­ten voor een ad­vo­caat in de re­gio Alkmaar. Ook de jeugd­recht­ad­vo­ca­ten van ons kan­toor kun­nen jou hier­over ad­vi­se­ren.