Part­ner uit huis, of kind uit huis

Gepubliceerd op . Geschreven door Sheila Albers.

In de jeugd­rechts­prak­tijk zien wij re­gel­ma­tig dat jeugd­be­scher­mers ou­ders de keu­ze voor­leg­gen “part­ner uit huis, an­ders wordt je kind uit­huis­ge­plaatst”. Dat is voor veel ou­ders even slik­ken. Want waar de mees­te ou­ders wel wil­len kie­zen voor hun kind, is die keu­ze niet zo mak­ke­lijk ge­maakt. Kan een jeugd­be­scher­mer dit zo­maar ei­sen?

Waar­om mijn part­ner het huis uit?

De jeugd­be­scher­mer of ge­zins­voogd is van­we­ge de on­der­toe­zicht­stel­ling van jouw kind be­trok­ken en houdt zich be­zig met de fy­sie­ke en emo­ti­o­ne­le vei­lig­heid. Als hij of zij van me­nig is dat de si­tu­a­tie niet vei­lig is, of dat jouw kind er last van heeft dat jouw part­ner er is, kan dit een re­den zijn waar­om hij of zij jou voor deze keu­ze zet. Dit is vaak een laat­ste kans.

Waar moet mijn part­ner heen?

Dat is na­tuur­lijk com­pleet af­han­ke­lijk van jul­lie si­tu­a­tie. Wo­nen jul­lie sa­men? Heeft jouw part­ner nog een ei­gen plek? Kan hij of zij te­recht bij zijn of haar ou­ders? Als het echt geen op­tie is dat jouw part­ner het huis uit gaat, zou je mis­schien in over­leg kun­nen met de jeugd­be­scher­mer of ge­zins­voogd en vra­gen of jij met jouw kind tij­de­lijk er­gens an­ders kan ver­blij­ven. In ie­der ge­val tot­dat er een op­los­sing is ge­von­den voor jouw part­ner.

Kom de af­spra­ken na

Wel­ke keu­ze je ook maakt; kom de ge­maak­te af­spra­ken na. Als je dit niet doet, heeft dit in veel ge­val­len ge­vol­gen voor het con­tact met jouw kind en/of een even­tu­e­le uit­huis­plaat­sing als ge­volg.

Heb je met jouw jeugd­be­scher­mer of ge­zins­voogd af­ge­spro­ken dat jouw part­ner het huis ver­laat? Als de jeugd­be­scher­mer tot de ont­dek­king komt dat jouw part­ner als­nog langs is ge­weest of bij jou thuis slaapt, is er een gro­te kans dat je kind als­nog uit huis wordt ge­plaatst. In som­mi­ge ge­val­len volgt er zelfs een spoed uit­huis­plaat­sing. Dit is vaak erg hef­tig voor kin­de­ren en ou­ders.

Zit­ting uit­huis­plaat­sing op de recht­bank

Als er een ver­zoek is in­ge­diend voor de uit­huis­plaat­sing van jouw kind, zal de rech­ter jou uit­no­di­gen voor de zit­ting op de recht­bank. Is jouw part­ner niet een ou­der van jouw kind? Dan mag hij of zij in veel ge­val­len niet bij de zit­ting zijn. Je mag wel een ad­vo­caat mee­ne­men die jou tij­dens de zit­ting bij­staat. Ben je van plan bent om een ad­vo­caat mee te na­men naar de zit­ting? Zoek dan zo snel mo­ge­lijk con­tact met een ad­vo­ca­ten­kan­toor die jeugd­rechts­za­ken doet en stuur ze het ver­zoek tot uit­huis­plaat­sing toe. In dat ge­val kan een ad­vo­caat met jou de zit­ting voor­be­rei­den. Dit kan het ver­schil ma­ken.