Wan­neer kan ik naar een ad­vo­caat bij een on­der­toe­zicht­stel­ling?

Gepubliceerd op .

Vaak gaat er een heel tra­ject met vrij­wil­li­ge jeugd­hulp­ver­le­ning aan een on­der­toe­zicht­stel­ling voor­af. Maar wan­neer is het slim of han­dig om een jeugd­recht ad­vo­caat in te scha­ke­len? Dat hangt na­tuur­lijk van jouw si­tu­a­tie en wen­sen af.

Als je het niet eens bent met de on­der­toe­zicht­stel­ling

De mees­te cli­ën­ten ko­men met deze re­den naar ons als ad­vo­caat. Als er een ver­zoek wordt ge­daan om jouw/jul­lie kind on­der toe­zicht te stel­len, ont­van­gen jul­lie hier be­richt over van de Raad voor de Kin­der­be­scher­ming en de recht­bank. Als je het niet eens bent met de on­der­toe­zicht­stel­ling, is het aan te ra­den om zo snel mo­ge­lijk een ad­vo­caat in te scha­ke­len. Als je hier te lang mee wacht, kan het na­me­lijk ge­beu­ren dat jouw ad­vo­caat van voor­keur niet kan op de zit­tings­da­tum en tijd­stip. Ook is het pret­tig om de zit­ting sa­men goed voor te be­rei­den en even­tu­eel een ver­weer­schrift te ma­ken.

Als je het niet eens bent met de ver­len­ging van de on­der­toe­zicht­stel­ling

Het kan na­tuur­lijk ook dat je het in eer­ste in­stan­tie wel eens was met de on­der­toe­zicht­stel­ling van jul­lie kind, maar dat je het niet eens bent met de ver­len­ging. Bij­voor­beeld om­dat er geen zicht is op ver­be­te­ring, of om­dat de si­tu­a­tie juist wel ten po­si­tie­ve is ver­an­derd. Als (een van) jul­lie het niet eens zijn met de ver­len­ging van de on­der­toe­zicht­stel­ling, zal er een zit­ting in­ge­pland wor­den bij de recht­bank. Naar deze zit­ting kan je ui­ter­aard een jeugd­recht­ad­vo­caat mee­ne­men.

Als je on­der­steu­ning no­dig hebt

Het is voor veel ou­ders best span­nend om naar een zit­ting te gaan in de recht­bank. Wat moet je dan ei­gen­lijk te­gen de rech­ter zeg­gen? Of wat moet je juist niet zeg­gen? Het ge­beurt dan ook re­gel­ma­tig dat wij ge­vraagd wor­den om ou­ders te on­der­steu­nen bij de zit­ting van de OTS in de recht­bank. Som­mi­ge van deze ou­ders vin­den het juist wel heel be­lang­rijk dat er een on­der­toe­zicht­stel­ling komt, maar vin­den het las­tig om dit goed te ver­woor­den tij­dens de zit­ting. Ook voor deze ou­ders kan het pret­tig zijn om voor­af met een ad­vo­caat te be­spre­ken wat hij of zij vindt van de on­der­toe­zicht­stel­ling, zo­dat wij dit als jeugd­recht­ad­vo­caat aan de rech­ter kun­nen uit­leg­gen.

Hoef ik dan niks meer te zeg­gen tij­dens de zit­ting bij de rech­ter?

Ook als je een ad­vo­caat mee­neemt naar de zit­ting, zal de rech­ter vra­gen aan jou stel­len. Hij of zij wil vaak graag we­ten wat jij als ou­der van jul­lie kind van de si­tu­a­tie vin­den. Na­tuur­lijk kun­nen wij dit sa­men voor­be­rei­den.

Ad­vies

Ben jij op zoek naar een ad­vo­caat jeugd­recht die jou goed kan ad­vi­se­ren of on­der­steu­nen? Kies dan voor een ad­vo­caat die re­gel­ma­tig jeugd­recht­za­ken zo­als on­der­toe­zicht­stel­lin­gen en uit­huis­plaat­sin­gen doet. De ad­vo­ca­ten bij Dia­loog Ad­vo­ca­tuur & Me­di­a­ti­on doen bei­de jeugd­recht­za­ken en zijn op de hoog­te van de laat­ste ont­wik­ke­lin­gen en ju­ris­pru­den­tie over on­der­toe­zicht­stel­lin­gen en uit­huis­plaat­sin­gen. Ook is Mir­jam van der Wei­de aan­ge­slo­ten bij de werk­groep jeugd­recht in Alkmaar, een over­leg tus­sen jeugd­recht­ad­vo­ca­ten in de re­gio.