APK voor het ou­der­schaps­plan

Gepubliceerd op .

Je laat je auto re­gel­ma­tig na­kij­ken, zo­dat je niet zo­maar met een man­ke­ment langs de weg staat. Bo­ven­dien kan een APK-keu­ring man­ke­men­ten op­spo­ren die jij nog niet ge­zien hebt, maar die wel tot grote scha­de kun­nen lei­den. Het klin­kt ook lo­gisch om iets waar je veel ge­bruik van maakt pe­ri­o­diek na te la­ten kij­ken. Maar waar­om doe je dat niet met de af­spra­ken in een ou­der­schaps­plan?

Waar­om eva­lu­e­ren?

In veel ou­der­schaps­plan­nen staat dat de ou­ders de ge­maakte af­spra­ken pe­ri­o­diek zul­len eva­lu­e­ren en in­dien no­dig her­zien. He­laas zien wij in de prak­tijk dat dit wei­nig ge­beurt. Zon­de, want door pe­ri­o­diek te kij­ken of jul­lie al­le­bei nog ach­ter de ge­maakte af­spra­ken staat, kun­nen jul­lie pro­ble­men in de toe­komst voor­ko­men.

Het kan ge­beu­ren dat een re­ge­ling die jul­lie heb­ben af­ge­spro­ken die in de prak­tijk min­der han­dig is dan jul­lie dach­ten. Een eva­lu­a­tie­mo­ment kan de ruimte bie­den om dit aan te kaar­ten en sa­men te kij­ken naar een pas­sen­de op­los­sing.

Mis­schien heeft jul­lie re­ge­ling een hele tijd goed ge­werkt, maar is er in­mid­dels be­hoefte naar een aan­pas­sing. Naar mate jul­lie kind ou­der wor­dt, ver­an­de­ren ook zijn of haar be­hoef­tes. Voor jon­ge kin­de­ren wor­dt kort en fre­quent con­tact met ou­ders aan­ge­ra­den, waar­door er in de prak­tijk vaak zorg­re­ge­lin­gen ont­staan waar­bij er om een aan­tal da­gen ge­wis­seld wor­dt. Voor ou­de­re kin­de­ren is deze be­hoefte vaak an­ders en vin­den er min­der wis­se­lin­gen plaats, zo­als bij­voor­beeld bij een week-op-week-af re­ge­ling. Een “ge­wo­ne” zorg­re­ge­ling is ech­ter niet te noe­men en ge­heel af­han­ke­lijk van jul­lie per­soon­lijke si­tu­a­tie.

Mis­schien zijn er in­mid­dels ook an­de­re school­tij­den waar jul­lie re­ke­ning mee moe­ten hou­den, zit jul­lie kind op een sport, of is en­kel al het ou­der wor­den een re­den om af­spra­ken te wij­zi­gen. Bo­ven­dien kan er ook veel ver­an­derd zijn in de thuis­si­tu­a­tie. Mis­schien heb­ben jul­lie een nieuwe part­ner, an­der werk, of wil­len jul­lie er­gens an­ders gaan wo­nen.

Tij­dens me­di­a­ti­on het ou­der­schaps­plan aan­pas­sen

Me­di­a­ti­on kan een fijn hulp­mid­del zijn om jul­lie ou­der­schaps­plan te eva­lu­e­ren. Dit hoeft geen uit­ge­breid me­di­a­ti­on­tra­ject te wor­den, soms is één me­di­a­ti­on­ge­sprek al vol­doen­de. Een me­di­a­tor kan als neu­tra­le der­de het ou­der­schaps­plan met jul­lie door­lo­pen, zo­dat jul­lie kun­nen na­den­ken of het aan­pas­sen hier­van no­dig is en zo ja, wat jul­lie graag zou­den wil­len. Ou­ders wil­len het bes­te voor hun kin­de­ren, al­leen zijn zij het niet al­tijd eens over wat het bes­te is voor kun kin­de­ren. Een me­di­a­tor kan sa­men met jul­lie op zoek gaan naar een op­los­sing waar jul­lie al­le­bei ach­ter kun­nen staan. Zo wor­den ir­ri­ta­ties en pijn­pun­ten in veel ge­val­len voor­ko­men. Dat laatste is na­tuur­lijk het al­ler­fijnste voor jul­lie kind.

Ben je be­nieuwd ge­wor­den naar een APK-ge­sprek voor jul­lie ou­der­schaps­plan? Neem dan snel con­tact op met onze me­di­a­tor Mir­jam van der Wei­de voor meer in­for­ma­tie over me­di­a­ti­on voor ou­ders. Jul­lie zijn van harte wel­kom op ons kan­toor in Alkmaar.