Met een fa­mi­lie­ru­zie naar de me­di­a­tor

Gepubliceerd op .

In ie­der ge­zin en in ie­de­re fa­mi­lie kan het ge­beu­ren: een fa­mi­lie­ru­zie. Soms is er een dui­de­lij­ke aan­lei­ding, maar soms sluipt het er ge­woon in. Mis­schien heb­ben jul­lie slaan­de ru­zie, maar het komt juist ook veel voor dat fa­mi­lie­le­den el­kaar niet meer spre­ken.

Als je het over me­di­a­ti­on hebt, den­ken veel men­sen aan echt­schei­din­gen en ru­zi­ën­de ou­ders. Me­di­a­ti­on kan ech­ter in veel meer ge­val­len nut­tig zijn, zo ook bij fa­mi­lie­con­flic­ten. Fa­mi­lies heb­ben el­kaar re­gel­ma­tig nog no­dig, of ko­men el­kaar nog veel te­gen. Bij­voor­beeld bij ver­jaar­da­gen, brui­lof­ten, be­gra­fe­nis­sen of an­de­re mo­men­ten in de fa­mi­lie. Re­de­nen ge­noeg om een ein­de te ma­ken aan het con­flict.

Con­flict in of over fa­mi­lie­be­drijf

In fa­mi­lie­be­drij­ven kun­nen fa­mi­lie­con­flic­ten fa­taal zijn. Juist in fa­mi­lie­be­drij­ven is de sa­men­wer­king tus­sen de daar wer­ken­de fa­mi­lie­le­den van groot be­lang. Jul­lie heb­ben el­kaar no­dig. Wij zien re­gel­ma­tig dat er con­flic­ten ont­staan als er een wis­se­ling plaats­vindt in het be­stuur, of als er on­e­nig­heid is over de ver­koop van het fa­mi­lie­be­drijf. Het is zon­de als dit ef­fect heeft op jul­lie per­soon­lij­ke re­la­tie. In me­di­a­ti­on kan een me­di­a­tor met jul­lie on­der­zoe­ken wat een pas­sen­de op­los­sing is. Het voor­deel van een ju­ri­di­sche me­di­a­tor kan ook zijn dat hij of zij in­zicht heeft in de gel­den­de re­gels en hier­over kan ad­vi­se­ren als jul­lie dat wil­len.

Con­flict over schei­ding

Een schei­ding is voor alle be­trok­ken hef­tig. Niet al­leen voor de (oud) echt­ge­no­ten, of hun kin­de­ren. Vaak heeft een echt­schei­ding ook z’n weer­slag op an­de­re fa­mi­lie­le­den. Soms heb­ben fa­mi­lie­le­den het ge­voel dat zij “een kant” moe­ten kie­zen. Maar het kan ook ge­beu­ren dat de (oud) echt­ge­no­ten een ont­wik­ke­ling door­ma­ken en/of zich an­ders gaan ge­dra­gen te­gen­over de fa­mi­lie­le­den. Me­di­a­ti­on kan in dit soort ge­val­len dui­de­lijk ma­ken waar “de an­gel” zit en jul­lie de kans ge­ven om weer tot el­kaar te ko­men.

Con­flict over er­fe­nis

Na het over­lij­den van een dier­ba­re spe­len er veel emo­ties. In tij­den van rouw is het ver­de­len van spul­len of geld niet het­geen waar je hoofd naar staat. Bo­ven­dien kun­nen jul­lie als na­be­staan­den hier een an­der idee bij heb­ben. Fis­ca­le as­pec­ten en emo­ties kun­nen door el­kaar lo­pen. En wat had de over­le­de­ne er­van ge­von­den? Als er (be­gin­nen­de) con­flic­ten zijn over een na­la­ten­schap of er­fe­nis, kan het nut­tig zijn om tij­dig naar de me­di­a­tor te stap­pen. Deze kan jul­lie hel­pen om deze nare tijd zo po­si­tief mo­ge­lijk af te slui­ten. Zo heb­ben jul­lie ruim­te om jul­lie rouw­pro­ces te star­ten. Wat veel ge­beurt bij con­flic­ten om een er­fe­nis, is dat de na­be­staan­den gaan pro­ce­de­ren. Dit zijn vaak lang­sle­pen­de en ju­ri­disch in­ge­wik­kel­de pro­ce­du­res. Me­di­a­ti­on kan in deze ge­val­len vaak een snel­le en prak­ti­sche op­los­sing bie­den.

Er­va­ren me­di­a­tor

Bij fa­mi­lie­con­flic­ten zijn er vaak meer dan twee per­so­nen be­trok­ken. Dit maakt me­di­a­ti­on voor fa­mi­lie­con­flic­ten vaak in­ge­wik­keld voor een me­di­a­tor. Zoek daar­om al­tijd een er­va­ren me­di­a­tor die jul­lie kan be­ge­lei­den in het pro­ces.