Waar­om een MfN-me­di­a­tor?

Gepubliceerd op .

Als jul­lie de keu­ze heb­ben ge­maakt om te star­ten met me­di­a­ti­on, is de zoek­tocht naar een me­di­a­tor be­gon­nen. Wie gaat jul­lie be­ge­lei­den in de me­di­a­ti­on­ge­sprek­ken? Soms zie je door de bo­men het bos niet meer. Ie­der­een mag zich me­di­a­tor noe­men, maar hoe weet je dat een me­di­a­tor des­kun­dig is en weet wat hij of zij doet?

Ge­toets­te en ge­kwa­li­fi­ceer­de me­di­a­tor

Het be­roep van de me­di­a­tor is he­laas nog niet be­schermd. Dit be­te­kent dat ie­der­een zich nu me­di­a­tor kan noe­men, ook als zij hier geen op­lei­ding voor heb­ben ge­had. Ge­luk­kig heeft de Me­di­a­tors­fe­de­ra­tie Ne­der­land een kwa­li­teits­re­gis­ter, waar al­leen me­di­a­tors in staan die met ver­schil­len­de toet­sen heb­ben aan­ge­toond dat zij over de kwa­li­tei­ten en er­va­ring be­schik­ken die een me­di­a­tor zou moe­ten heb­ben. En dat is niet al­les. Een MfN-re­gis­ter­me­di­a­tor zal ie­der jaar de no­di­ge bij­scho­ling moe­ten vol­gen om in­ge­schre­ven te mo­gen blij­ven. Zoek je een spe­ci­a­list voor jouw fa­mi­lie­con­flict of schei­dings­me­di­a­ti­on? Dan kan je bij de MfN zoe­ken op een ge­spe­ci­a­li­seer­de fa­mi­lie­me­di­a­tor.

Waar vind ik een ge­re­gi­streer­de MfN-me­di­a­tor?

Op de web­si­te van de Me­di­a­tors­fe­de­ra­tie Ne­der­land kan je mak­ke­lijk zoe­ken naar een ge­re­gi­streer­de me­di­a­tor bij jou in de buurt. Hier­bij kan je ook fil­te­ren op me­di­a­tors die ge­spe­ci­a­li­seerd zijn in fa­mi­lie­me­di­a­ton en dus be­kend zijn met on­der­wer­pen zo­als echt­schei­ding, er­ven, om­gangs­re­ge­ling, boe­del­ver­de­ling, ali­men­ta­tie of an­de­re fa­mi­lie­con­flic­ten. Zo weet je ze­ker dat de door jul­lie ge­ko­zen me­di­a­tor des­kun­dig ge­noeg is om jul­lie te be­ge­lei­den in jul­lie zoek­tocht naar een goe­de op­los­sing.

Con­tact met een MfN-me­di­a­tor

Mir­jam van der Wei­de is een ge­re­gi­streerd MfN-me­di­a­tor met als spe­ci­a­li­sa­tie fa­mi­lie­me­di­a­ti­on. Zij be­ge­leidt als schei­dings­me­di­a­tor vaak stel­len die heb­ben be­slo­ten om uit el­kaar te gaan. Er wor­den ook ge­re­geld (ex-)part­ners door de recht­bank Alkmaar naar haar door­ver­we­zen als er con­flic­ten zijn over bij­voor­beeld ali­men­ta­tie of om­gang en me­di­a­ti­on hier een pas­sen­de op­los­sing kan bie­den. Heb jij vra­gen over me­di­a­ti­on, of wil­len jul­lie een eer­ste ge­sprek in­plan­nen? Neem dan snel en vrij­blij­vend con­tact met haar op en wie weet zien wij jul­lie snel bij ons op kan­toor in Alkmaar.