Zo ga jij goed voor­be­reid naar de me­di­a­tor

Gepubliceerd op .

De eer­ste hob­bel is ge­no­men en een af­spraak bij de schei­dings­me­di­a­tor is ge­maakt. Maar wat nu? In deze blog ge­ven wij een paar prak­ti­sche tips om jul­lie eer­ste ge­sprek bij de me­di­a­tor goed voor te be­rei­den. Want een goe­de voor­be­rei­ding is het hal­ve werk.

Tip 1: Lees je in

Mis­schien heb­ben jul­lie al in­for­ma­tie over schei­den op­ge­zocht. Nee? Dan kan het geen kwaad om dit als­nog te doen. De schei­dings­me­di­a­tor zal jul­lie tij­dens de me­di­a­ti­on­ge­sprek­ken na­tuur­lijk door het schei­dings­pro­ces heen hel­pen, maar het kan fijn zijn om je voor­af in te le­zen over een schei­ding. Er komt na­me­lijk veel in­for­ma­tie op jul­lie af.

Tip 2: Be­denk wat je be­lang­rijk vindt

Mis­schien heb je al een idee wat je wel of juist niet wil. Het kan heel nut­tig zijn om al­vast te be­den­ken wat jij be­lang­rijk vindt. Bij­voor­beeld wel­ke zorg­re­ge­ling je voor je ziet als jul­lie kin­de­ren heb­ben, hoe jul­lie een woon­ruim­te re­ge­len, gaan jul­lie het huis ver­ko­pen?, waar gaan de huis­die­ren heen?, of heb je een re­ge­ling in ge­dach­te voor het con­tact met opa en oma?

In me­di­a­ti­on draait het om wat jul­lie wil­len en kan van al­les wor­den be­spro­ken. Jul­lie heb­ben daar­in de lei­ding. De me­di­a­tor be­ge­leidt jul­lie hier­in, maar jul­lie be­pa­len de in­houd.

Het fij­ne van me­di­a­ti­on is dan ook dat jul­lie het tem­po be­pa­len. Gaat een stap in het schei­dings­pro­ces jul­lie te snel? Of wil­len jul­lie nog even na­den­ken over wat jul­lie heb­ben be­spro­ken? Geen pro­bleem. Dan past de me­di­a­tor hier het tem­po op aan. Jul­lie be­pa­len zelf wan­neer, hoe vaak en hoe lang de me­di­a­ti­on­ge­sprek­ken plaats­vin­den. Ook is het goed om te we­ten dat jul­lie in me­di­a­ti­on vrij­uit kun­nen pra­ten. Af­spra­ken wor­den pas in het af­slui­ten­de ge­sprek vast­ge­legd in de me­di­a­ti­on­over­een­komst. Zo heb­ben jul­lie hier goed over kun­nen na­den­ken.

Tip 3: Ver­za­mel de be­lang­rij­ke do­cu­men­ten en in­for­ma­tie

Bij een schei­ding komt een he­le­boel pa­pier­werk kij­ken. Het is fijn als jul­lie bij het eer­ste ge­sprek al­vast de no­di­ge in­for­ma­tie en stuk­ken mee kun­nen ne­men en/of ver­za­me­len. Denk hier­bij aan:

 • een gel­dig le­gi­ti­ma­tie­be­wijs;
 • in­for­ma­tie over jul­lie hu­we­lijk of ge­re­gi­streerd part­ner­schap zo­als een trouw­boek­je;
 • part­ner­schaps­voor­waar­den of hu­we­lijk­se voor­waar­den;
 • in­for­ma­tie over even­tu­e­le kin­de­ren (ge­boor­te­ge­ge­vens);
 • in­for­ma­tie over jul­lie fi­nan­ci­ë­le si­tu­a­tie, zo­als:
  • loon­strook­jes;
  • een af­schrift uit het pen­si­oen­over­zicht; htt­ps://www.mijn­pen­si­oen­over­zicht.nl/
  • de huur­over­een­komst;
  • de hy­po­theek­ge­ge­vens en WOZ-waar­de van jul­lie huis;
  • het re­ke­ning­over­zicht.

Na­tuur­lijk hoe­ven jul­lie niet al­les tij­dens het eer­ste ge­sprek mee te ne­men, maar het kan han­dig zijn om deze ge­ge­vens wel al­vast te ver­za­me­len. Het kan veel tijd sche­len als jul­lie deze stuk­ken al klaar heb­ben lig­gen als ze no­dig zijn.

Tip 4: Schrijf je vra­gen op

Ze­ker in een eer­ste me­di­a­ti­on­ge­sprek bij de me­di­a­tor kan er veel op je af­ko­men. Waar je thuis een he­le­boel vra­gen had, kan je die aan ta­fel bij de me­di­a­tor in ene niet meer be­den­ken. Dat is he­le­maal niet gek, maar na­tuur­lijk wel heel ver­ve­lend. De me­di­a­tor kan na­me­lijk vaak een he­le­boel vra­gen be­ant­woor­den en daar­mee veel on­ze­ker­he­den weg­ne­men.

Als je voor­af een lijst­je maakt met de be­lang­rijk­ste vra­gen, voor­kom je dit.

Tip 5: Ont­span

Mis­schien van­zelf­spre­kend, maar toch be­noe­men we het: ont­span. Som­mi­gen vin­den zo’n eer­ste ge­sprek best span­nend. Het kan erg hel­pend zijn om voor­af even een rond­je te lo­pen, mis­schien zelfs even te spor­ten of iets an­ders waar­van jij weet dat je daar rus­tig van wordt. Dan zit je mo­ge­lijk toch lek­ker­der aan ta­fel.