6 maan­den Dia­loog Ad­vo­ca­tuur & Me­di­a­ti­on

De tijd vlie­gt voor­bij. Laatst kwa­men wij tot de ont­dek­king dat ons kan­toor al­weer een half jaar be­staat! Tijd om de ba­lans op te ma­ken.

Pro deo ad­vo­caat fa­mi­lie­recht

Re­gel­ma­tig wor­den wij ge­beld met de vraag of wij men­sen ook pro deo hel­pen. An­ders ge­ze­gd; of wij gra­tis rechts­bij­stand ver­le­nen in fa­mi­lie­recht en jeugd­recht za­ken.

Een ge­boor­te­moe­der én een bi­o­lo­gi­sche moe­der?

In het ge­val van les­bisch moe­der­schap zijn er een he­le­boel aan­staan­de moe­ders die het een fijn idee vin­den dat zij al­le­bei iets bij­dra­gen aan het ont­staan van hun kind­je. Een voor­beeld hier­van is dat de een zwan­ger wor­dt en het kind draagt en dat de an­der de ei­cel le­vert. Naast deze emo­ti­o­ne­le en ge­voels­ma­ti­ge re­den om voor ei­cel­do­na­tie te kie­zen, kan er ook een ju­ri­di­sche re­den zijn die een rol speelt bij deze keu­ze. In deze blog ver­tel­len wij hier meer over.

Een on­der­toe­zicht­stel­ling van­we­ge om­gangs­pro­ble­men

Er wor­den te­gen­woor­dig veel on­der­toe­zicht­stel­lin­gen uit­ge­spro­ken van­we­ge echt­schei­dings­pro­ble­ma­tiek. Als ou­ders niet meer (nor­maal) met el­kaar kun­nen pra­ten, kun­nen kin­de­ren hier veel last van heb­ben. Maar hoe zit dat met om­gang? Kan er ook een on­der­toe­zicht­stel­ling wor­den uit­ge­spro­ken voor om­gangs­pro­ble­ma­tiek?

Ver­hui­zen met jul­lie kind. Mag dat?

“Wij gaan ver­hui­zen.” Een me­de­de­ling die veel stof kan doen op­waai­en. Wan­neer het de be­doe­ling is om een paar stra­ten ver­derop te gaan wo­nen is dit veel­al geen pro­bleem, maar dat kan an­ders zijn wan­neer de be­stem­ming van de ver­hui­zing een an­de­re stad is. Mag dat zo­maar? En wat kan je in zo’n si­tu­a­tie doen?

Part­ner uit huis, of kind uit huis

In de jeugd­rechts­prak­tijk zien wij re­gel­ma­tig dat jeugd­be­scher­mers ou­ders voor de keu­ze stel­len “part­ner uit huis, of je kind wor­dt uit­huis­ge­plaatst”. Dat is voor veel ou­ders even slik­ken. Want waar de mees­te ou­ders wel wil­len kie­zen voor hun kind, is die keu­ze niet zo mak­ke­lijk ge­maakt. Kan een jeugd­be­scher­mer dit zo­maar ei­sen?

Feit of fa­bel: Een kind van 12 jaar mag kie­zen bij wie hij of zij gaat wo­nen

Vaak ho­ren wij van cli­ën­ten dat als een kind 12 jaar oud is, hij of zij zelf mag kie­zen bij wel­ke ou­der hij of zij gaat wo­nen. Maar klopt dat wel? In deze blog ver­tel­len wij hier meer over.